is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C =47 )

Schimmclpenninck zegt: aJ Ik b-u het aan den eenen kant volkornen eens met die cc

^^mmmm:

Amtugtsnw"-" i . heklaKcn gehad. — B»- r

; l- l en k ben zeer gerust, dat de grondige geueezmg E gefteid, en k ben zc «■ ' d ontwefpers van eene h

Lb°^t4?£ÖS en partyzugt, omtrent deeze , t ™ als omtrent veele andere, verwarring op verwar-

andere laaae beweegredenen , den fchandclykften rOl lpeuaBdere laage b w g ^ dit alles af, dat de daar-

«Sltetó^S gemaakte bedenking., dat de. nog nlaa s hebbendï Provinciaale inrigtingen welligt eere «to Smoeilvkheid aan de befchikkingen , welke door dccze Nadering daaromtrent mochten ondernomen worden,zou-

^voorby *sS;^

ff-^A^B».W «9 dit werk zulk

papieren daar toe betrekkelyk, meer dan een jaar tyds zoa-

d^r.-oufluXlre derhalven , op de voormelde gronden, tegen het voorftel door den Burger Lokhorst, zo als het ligt. en alonteerenlc de gronden vin preadvys van den Prefident, cunformeere ik my met den geest van het Decrict door denzelveu, ten Hotte van zyn advys,-geproponeerd.

Gulié zegt: ik heb van één kind af, zonder tusfehenDDöfina de drukkende vcxatkn door de meeste Hee-eu der H*erlykheden in Bataafsch Braband zien uitoeftenen. Dos in geval deeze Vergadering voor het tegenwoordige hunne Chartres en Privilegiën inroept, ben ik verzekerd, dat de Vergadering dan wel een vol jaar zal nood,?, hebben, om alle dte hei.RELYJU VEXATOIRE VODDt-N van Bataafsch Braband alleen te 'leezen.

De Prefident ftelt voor, om ingevclgen zyn ptceadvys te concluderen. - e. •

Van wil, dat'er met te min eene Commisbe uit

deze Vergadering zal worden benoemd , aan w.en de ftukken zouden kunnen ter hand gefteld worden.

De Prefident zegt, dat zyn prseadvys iets diergeiyits

""'JïO wloTdt aldus conform het zelve befioten, en tot die Commisiie ter vervaardiging dezer circulane benoemd de Burgtts ie Mijt, vau Lockhorst, van Lennip en

JWaTn ftelt voor, dat het wéinig kan baaien , dat de Preildenten telkens by hun aftreeden een ,yst der commisfoiialen ovetgeevcn ;' dat hy derhalven prOponceide , dat dc- Secretarisfen zouden worden veizogt een Lyst onterven van alle de nog hangende comm.sformlen van ' hét Sögenbhk, dat dc Vergadering by den anderen ge-

I koomen is: conform beliooten.

; Waarna de Vergadering ten half drie uuren zich ; in een Committé Generaal formeert,

; B Y L A G E N.

Misfive van de Nationaale Vergadering, r:prefenteeiende het Volk van Nederland , amrS het \ ■ Provinciaal Beftuur van Holland. [Zie Dag¬

verhaal No. 89 )

I- Wv hebben ontvangen Uüedét Misfive, gefchreven alhier

n ih dan Haage den 31 Mey laatstleden, inhoudende kennisgeving dat hoe zeer met den 1 Mey dezes jaars was komen

1? te cesfeeren, de, door de provifioneele Reprefentanten van.

t het Volk van Holland , aan de Troupes , binnen derzelver

■e Provincie guarnifoen houdende, geaccordeerde extraordinaire

1- toelage en dezelve, door dc met 1 Maait jongstleden ingevoerde orde \an zakeh, niet langer u:t de Provinciaale Kas

le konde betaald worden; Gyliedcn egter de voorfchreve extra,

al ordinaire toelage , tot voorkoming van alle wanorde, tot deu

te 7 deezer ÏOopcnde ma.md, doch ook niet verder zoudblyv.n

ik voortbctaflcn ; cn dat inmiddels door ons daaromtrent nadere

ie fchikkinren gemaakt zoudcr. behooren te worden.

ii By de deliberatien over den inhoud van Ulieder voorfchreve