is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitvoer van 'Specie zoo menigvuldig zyn, deze zaak wel eens mogt worden ouderzogt. Van 'Lombeek appuyeert dit. De Preüdent zegt, niet anders dan f*v»rabel op dit Request te kunnen advyfeeren , ingevolge de gemaakte bepalingen door deeze Vergadering; dat hy derhalven, zoo lang dit decreet in kragt bleef, niet anders konde advyfeeren; dog zoo de Burger Blok vermeende, dat dienaangaande veranderingen behoorden plaatste hebben, dat hy dan zyn pri.piiüae in fcriptis zoude opgeeven.

Van lombeek Ze-gt, dat het benoemen eener perlbnele Commisfie, om onderzoek te doen , niet zóude ftryden met het Decreet; dat die Commisfie met het Committé der Marine zoude kunnennboucueeren, om te onderhoeken, of wezentlyk dat geld voor granen wordt uitgevoerd. " Schermer zegt, geen zwarigheid in het accorderen te vinden, daar men altoos bewyzen prodttceeren moest, dat voor die lommen werkelykgraanen waren aaugekogt en gearriveerd.

Gevet s appuyeert het door ra» Zonsbeek voorgeftelde, en zegt, dat wy uit het voorbeeld van Frankryk, waar men in den beginne ook al het numerair had uitgevoerd, moesten leeren , om daaromtrend omzichtig te zyn. Nieuhojf appuyeert van Zonsbeek* Gevets' zegt, dat het niet genoeg was, dat men ' bewyzen produceerde, dat'er voor die fommen granen waren ingekogt; dat dit niets betekende, dat men ook mogelyk'zich zulke bewyzen zoude weten aamefchaffen , even als voorgoederen , welke quafi naar Hamburg .vervoerd worden, en echter daar rooit anïveeren , maaF direct naar Engeland zyn verzonden, en waarpm.trend men nogthans dcclaratoijen had gepro luceerd, even als of zy werkelyk in Hamburg waren gearriveerd.

Schbnmtlpenninck zegt in fubftantie: dat het niet ftrooken zoude met de billyk heid , wanneer men nu juist,by het prefenteeren van dit Request, van mcfure wilde veranderen; dat dit in daad even eens was, als of deeze Requeftranten iets byzonders verrigt hadden, waarom zy eenen buitengewonen , of eenen meer byzondcren aandagt verdieaden ; dat hy van gevoelen was , dat het voor als nog op den ouden voet moest blyven. En dat hy, wilde men in 't vervolg eene pèrfoneele Commisiie benoemen, om deeze zaak te onderhoeken , daar niets tegen had: integendeel, dat de voorzigtigheid in allen gevallen ware aan te pryzen; dog dat hy intusfehen, aan den anderen kant, vermeende, dat het moeijelyk zoude zyn,

eene mefure te neemen, wa*r door den uitvoer van Specie zoude kunnen verhinderd of tegengegaan wor Jen;, want dat hy overtuigd was, dat uien zelfs'in dat tydvak, waarin dien uitvoer op 't fterklte wierd tegengegaan, c:i verboden, het meeste geld wierd uitgevoerd, — dat het -voorbeeld van Frankryk, iu dit geval , alles moest afdoen.

De Prefident advyfeert , om, conform het decreet, favorabel op dit Request. te decreteren: — conform bellooten.

Een Request ter transportering van een Schip:

geaccordeerd, mits met vilie cn attaché van het Comté der Marine.

Een Request van Boon envan Eysden, ter uitvoer van Touvverk: aan de Marine.

Een Request van B. Cr au fa, om paspoort: 1

geaccordeerd.

Een Request van Moraas, Capitcin onder het gclicentieerde Corps van Li enen , om afdoening zyner zaak: aan het Committé tc Lande.

5 Requesten vau Bataven, om gratificatiën: —■ gehouden in advys.

De Secretaris berigt, dat, daar heden aan de orde yan den dag gefteld was rapport nopens de gratificatiën, hier omtrend zaken voorkwamen, nopens het bellaan dier casfa, van welke iu dé openbare Wrnwg geen opening konde worden gegeven ;;. dog waar omtrend in een Committé Generaal nader opening zoude worden gedaan.

De Prefident gevraagd hebbende of 'er nog iets voorteftellen was, verandert hy daar op ten half d i ie uuren de Vergadering in een- Committé Gene-» raai.

B Y L A A G E N.

Het vo'gende Advys van den Burger Nieuhoff, welkers inhoud- wy reeds in No. "9. Pag. 92. hebben medegedeeld, is ons verzogt in zyn geheel te plaatfen.

BUROERS REPRESENTANTEN!

't Zy dat ik dit voorftel, 't welk hier voorkomt als een befluit, 't zy dar iit de voorafgaande Hellingen, waaruit 't zelfde voortvloeit of zal voortvlöeijen , overweeg, ik moet het openhartig belyden, 't koste my veel moeite, om al dit aangevoerde, zeer onderfcheiden, veel tot één te brengen. Ik wil hier liever myne bekrompene doorzicht befehuldigen, dan de fchuld buiten zoeken; zoo ik het voorftel wel vatte, dan zal 't hierop neerkomen. In de byzondere Gewesten moet men zorgen, dat niets gefchiede, 't welk de te ontwerpene Conftitutie vooruit loopt, of dit werk in zyn voordgang veihindcre. —• Wat is billykcr, — wat kan vocgly-

kes