Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FR TIJ.EID, GEL TKHÈÏD, È k Ö È D Ê R 8 $H J A

Extraec uit het Register der Reklü-

tien van het Provinciaal Committé van Holland i genomen op

Dén 26. Janüary 1797. Het derde Jaar der Bataaffehe Vryheid.

Is gehoord het Rapport van de Departementen van Algemeen Welzyfi en van Finantie, by re&latle van dit Committe', in dato 6. Öctober 1796, gelast zynde te advifeeren , omtrent de Executie van het ^ 5, 6 en 7de poinct van het Decreet van het ProvintiaalBeUuurj in datd 24. September bevorens, ten opzichte van het vergoeden der fchade door inundatien, onder het vorig Bewind,in dejaaren 1793 en 1794) geformeerd, genomen, als mede cot voldoening der Rèquifltien door de Ingezetenen van die Landftrecken am de Franfche Troupcn* by der zeiver intogt in deze Republiek, gelevert.

Waarop gedelibereert zynde, is goedgevonden èn verdaan : t. In elk der Diftricten, ahvaar deeze gem. inundatien zyn gtforrrieerè geweest, of verhakkingeh van böomcn , enz. hebben plaats gehad , en welke zich om fchavergoeding hebben geadresfeert, zynde rondom de Steden Geertruydenberg, Heusden, Woudrlchem, en by Ltnfchoten, té benoemen eenfe Commisfie van twee perfoönen , in deze zaken kundig > aan welke alle deRequesten, Lysten van opgegeven fchade, en andere* documenten tot dat Diftfict behoorende, zullen worden ter hand gefteld) ten einde dezelve te examineeren, en voörts met de Municipaliteiten der Piaatfen nadere Conferentien te houden, en taxatiën der geledenc fchade te doen; op dat zulks overal op een éenparigen voet ftancf grype, waartoe aan elk derzelven een rnödel van een fpecifique Lyse zal worden ter hand gefield, waarna dezelve, Zoo veel mogefyk , hunne öpneeming zullen moeten inrichten, en van de fchade in 1793 e'n *794 veroorzaakt, elk aparte Lysten forrneeren, zoo als op voorCz. model ii uitgedrukt*

2. Dat van Wegen dit Committe benoemd zullen worden twee Leden j met welke de voorfz; Commislkn, wegens al het geene in dei-zelve* werkzaamheid moge voorkomen , en waarop dezelve radere elucidatie nodig hebben, kunnen correspondeeren , en welke Leden door een expres tot dat werk te èmployeeren Clercq, uit de dcor de voorfz. Commisflen overtezenden Lysten zullen doen opmaken , het geheel montant der fchadens van elk Dorp, alsmede daarby voegen een opgaaf, opwelke wyze het zelve tegen de agterfiallige Verponding met fommige Diftricten zal kunnen worden verreekent, en hoe veel Jaren reffiisfie van Verponding, aan anderen, waar de agterfiallen niet toereikende zyn, verleend zal moeten worden; alles in gevolge Decreet van he£ Provintiaal Beduur, in dato 24. September i796. ~ Tot welke Commisfarisfen uit dit Committé benoemd worden , de Leden C. J. van Brakel en fV.Woiiiman, benevens den Secretaris.

3. Dat tot Commisfarisfen, tot de opneeming der fchade rondom de Vesting Geertruidenberg en een gedeelte der zoogenaamde LangltraaCj tot het Dorp Capel in gefloten, benoemd worden de Burgers

I : ! A Rond.

Sluiten