is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »35 )

u Friesland goed , om by derzelver Publicatie van 23 ipc6, te decreieeren:

lt van het Effect der Proclamatie van 31 May 1796 voor als 3.leven uitgefloten dep.rfonen van Th John, G.A. Abbtiig, fLnncgieter, B. Resftng, A. ven Vliet, W.Wofiens, S. .1:1 Avlyg, II. A. van Knyf, jf. L. Hater,, P. Fontein, ; l. van Beyma cn R. Di&betz, en dat ten imnr.cn aan1 de Publicatie van 23 February 1796 bleef in volle

iiJt." ?, .

tardeert Gylieden rm , dat by die Publicatie van 23 {■« v ordt geftatucerd , dat de hier by genomineerde Lm, (waaronder toen echter niet genoemd werden de |s J L. Huber en E. M. vau Beyma,') mochten worden fivd ais zich i'cbuldig gemaakt tc hebben aan misdaad > Kwetlte Natie, of, ais medeplichtigen derzclven, moesbrden geacht tegen hunnen eed enjpheht te hebben gea,cn zich dus-het vertrouwen der Natie tc hebben Édig gemaakt, en dat dienvolgens aan alle Gerechten, Vrcn'. Jufticieren en Corpora'ien gelast werd, om ia 1 liedryven na hun alle perquifitien te doen, en hen -de dadelyk te asrestéereh en naar Leuwsardcn te doen lengen ■ — cn dat»«byde Publicatie van 23 Juny wordt iereerd , dat ten aanzien van hun allen (met exnresfe WiiDg van de Burgers 'J. L. Huber en E. M. van Beyma, J de Publicatie vaa 23 February te voren met g-Ueld r.) die zelfde Publicatie van 23 February zoude blyven I tracht., dan zult Gylieden daar uit zien, dat de Prei-urs van het zich thans noemend Provinciaal Beftuur jtieslaad, (wel verre van te voldoen san de gemsnifes tt intentie der Nationaale Vergadering,) integendeel de iq-ae dispofiricn cn jjdicieelc procedures ten opzichte 1 e uftgcflotene Friefen hebben doen voortduren, dit zy I n vry cn onbelemmerd terugkomen in Friesland heb Wyen beletten, en dat zy, even daar door, de eelchillen Btrre van ze der vergetelheid toe te wy.icn, in Friesland >h getracht te etemijeeren cn in eeuwig 'aciidcnkcti te

Cis waar, dat by de Publicatie van 23 Jnny 1796. (zo t Rapport zegt op paf. 7.) zoude zyn uitgedrukt, dat atdaiiig zoude zyn gedecreteerd „tot handhaving der ide orde ven zaken m hct Gewest van Friesland, mits e,:rs om te voldoen aan de genwniftftccidc begeerte van I aaiizïcnlyk getal waardige Burgers;" — wel is waar, ^■Rapporteurs, op rag. 8. van hun Rapport,*zeggen, r,, met Frieslands inwendige gcftcldbcid niet naauwul- genoeg bekend zvnde.zicb niet kunnen vermeten, om Irerltlaring v;n Frieslands Hoogst Geconftitueerde Macht ourie te tavrxécren , noch derzelver waarde of onweerde jSrer.a te bepalen; — catzy, zonder batelykc bhken mme onfcctatnelyke partyfehop aan den dag fe leggen, atenrend niet anders kunaen doen dan zwygcn, en dus, ><j !gc van derzelver bepaalde last, eer Vergadering moe3 pportccren, dat de maatregulen, met opzicht tot.den Lewekcn Friefen genomen , hoe grievend ook voor dczclïv iet kunnen worden geoordeeld Strictofenfu onbeftaanbaar zt met de intentie dezer Vergadering, in de exhortatoire isie gemanffefteerd, voorzo verre namelyk de plaatfelyke rffiSieheden dezen niaatregul mogten wettigen en noodzaK maken, cis (taande zulks niet ter beoordeeling van uwe Ifiislie, om rede (zo men voorgeeft) dat by dcExhortair Misfive het Intrekken of vernietigen van alle politieke J tien of judicieclc procedures, over dc bekende noodti: gefchilka in Fiiesland genomeH ef begonnen NB.

geheel waren overgelaten aan de wysheid cVi Hoogst Gccort. ititucerde Macnt, voor zo verre zulks (dir zyn, zegt men, de eigen woorden der Exhortatoire Misfive) met de handhaving eener goede orde van zaken btitaanbaai mogt geoordeeld worden. «— Dan ik meen hicromtrend tc mogen aanmerken.

I. Dat, wat aangaat het gemis van die over het gehoed niet volkomen genoegzaam naauwkcurige kennis vau Fiieslsnds inwendige gefteldheid en den Geest der Ingezetenen, waar van dat Rapport gewaaft , cn waarom de tekenaars van het gemelde Rapport zeggen, dat zy zich niet zonden mogen vermeten , om de Verklaring van Frieslands Hoogst Ge. conftitueerde Macht voorbarig te tsuxeeren, noch derzelver waarde of onwaarde te bepalen, cil die men zegt, dat de Commisfie dus in het geval fteidt , om , wil.Ie zy geen hateiyke hlykcti van ecre or.bstauielykc panyfchrip aan den dag léggen, bieromtrend r.iet anders te kunnen doen dan le zwygcn; - de onzydige en open'aaitt'igo opening van twee hunner Mede - Geer uiinittecrdens , zynde beiden Ingezetenen van Friesland (dan van weken de één tui tyde van het opmaken en uitbrengen van het Rapport abfeut w<m) wsr<waaneer dezelve zich ten opzicntc van Frieslands inwendige gclieldheid en den Geest dir meeste Ingezetenen hadden kunnen cn willen explieeercn, zeer veel zoude hebben kunnen toebrengen, om dat gebiek van die over het '{/heel_nier vol-' komen nau wkeurige en j'enoegzaame kermiste wegtenemen ,■ en de C.mmisüc al20 van liet aan den dag leggen van hately.ke blyken van ecr.e onhetamclykc partyfehap te bewaren; terwyl dc Commisiie dan zeker in ftaat zoude zyn gewecs' , om daaromtrend meer ad rem en op de zaak zelve te rappor, teeren,

Doch, wat betreft het hoofdargument, hier in beftaande, dat (zo als op pag. 7. van hct Rapport gezegd wordt) deeze uitfluiting der is uitgeweken Friefen gefehied zoude zytt tot handhaving der goede orde van zaken in her Gewest van Friesland, mitsgaders om te voldoen aan de gt manifesteerde • begeèrtü van cen aanzicnlyk getal waardige Burgers ; en dat het intrekken van alle politieke dispofitien cn het vernietigen van alle jadickele procedures. NB. geheelwsren overgelaten aan de lii of>t Geconfii ucerde Macht in FriifizKd, voorzo verre zulks met de handhaving eener goede orde van zakeft bcfiaanbaer zoude worden geoordeeld (zo als de Rapporteurs dit allegccrrn tip paj. 8. van hct Rupport :) -— daaromtrend moet ik rdlectecrcn,

1. Dat hct de taak van dc Commisfie geenzints geweest is tc nrderzoeken, of en in bye verre bet der Hoogst Gcconfti» tueerde Micht in Friesland vryflond van de intentie der Na(idnaait Vergadering, gemanifesteerd by de Exhortatoire Misfive vi.ri 13 April, ajnwyl.in, veel min nog, om als Rapporteurs, daar ever cene bellitfcbcBde uitfpraak te doen. Neen, Burgns Reprefentanten I de bcPisfmg van dat poinct komt ten dezen niet te pas, aan deze Commisfie was flechts gedemaiidecrd ic onderzoeken , of cn in hoe verre door het finaal befluit of de Publicatie der zich noemende Reprefentanten vau Friesland, in dato 23 Juny, voldaan was san de intentie der Nationaale Vergadering, gemanifesteerd by derzelver Exhortatoire M'sfive; daar over, en daar over alleen moest haar Rapport gaan, en verder niet} en aan dat Decreet zoude zy. voldaan hebben, door te Rapporteeren: 'er is niet aan vul' daan. En het was (onder correctie) niet van haar Departement, zo ik meen, om hct gedrag der Fiicfchin te verdedigen ofte condemneeren.

\. Door het maken van die argumenten toonr men (zo «rad aan de zyde der Hoogst Gcco*»ftitace<de Macht in FriesGg 2 • lsnd,.