Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 5^ )

ócn, met byvoeging der. redenen die dasr. toe aanleiling geven, cn zullen alsdan de Munieipalite ren der naastgelegene plaatzcn de gevraagde hulp even min vcrmnren te weigeren, ti ;n of dezelve door de gecontinueerde Macht der plaaize ■verzocht ware.

6 Em ieder die, by zoodanige gelegcnb .den, afwezig blyft, zich abfenceert of te laat korff, zonder daar voor wettige redenen tc kunnen bybrengen, zal moeten befchouwd worden als een trouwloos, of ten minften achteloos Burger, welke door geene geld • boete: voor zyi: pligtverzuim, maar, naar gelang van zaken, met- fuspenfie, degradatie of casfatie, deswegens zal moeten geftraft worden; onverminderd zoodanige verdere en zwaardere ftraffen, ais de plaatzelyke Juftitie daar omtrent, op voordragt van den Raad van Admimftratie cn Discipline, zai oordeelen te behooren.

7. Zoo zullen ook alle de Leden der gewapende Burgermacht, die zich gedurende het oproer woderftrevig gedragen tegen de bevelen hunner fupcrieuren, ofte zich daar tegens feiteiyk oppoferen, de oprccric.cn doot gebaarden, woorden ofte daden aanmoedigen, ofte dat meer is tot dezelve overloopcn, op rtaanden voet in arrest genomen , fn hegtenis gebragt cn aan den gewonen Rechter overgegeven worden, die tegens dezelve naar bevind van zaaken,. als Mcdcpligügen van het oproer, zal procedeeren.

8. Dc Busfen met fcherpe pa;roncn , Arr. cp, Cap. 13. vermeld , zulien , by het ontftaan van alaim , op de Vergaderplaats moeten vooihandcn zyn, op y eeue van fuspenfie, degradatie of casfatie, naar bevind van zaken, voor dc geenen die hier in naiatig blyven.

y. Zoo dia in eenige Plaats of Diftrict ernftige oproerige bewegingen mogten ontftaan, zal de Municipaiiteit deizclve, ten fpoedijjllc daar van kennis gevm aan de Iloogstgcconfütueerde- Macht van het Gewest, en dezelve informecren van de nmtreguicn, die tot dus verre, tot ftuiting van het op. roer, zyn ie weik gefteld, zoo met betrekking tot de plaatzcfyfee als naburige Burgermachrcn, ten einde dezelve fpoedig in (iaat ie Hellen d-.ii verderen voortgang, door het beramen van gepaste maatregelen, kragtdadig te kunnen tegen gaan.

Vervolg van het Rnppo-t rp Cnp'ntel 12. nu .3.

Op het 2de cn volgende Art van dit Cap., dc Wapening dcr Onder Officieren en gewapende Burgers bctielfende, moet dc Commisfie dc Vergadering voordragen, om aan de Sergeanten en verdere Onder Officieren , die enkel met Sabels gewapend zyn, ook Geweeren c.f Buxeu te geeven, en aan de Fufeliers de Sabels, welke zy [e vooren altyd gehad hebben, te reftitueercn.

By het redigceren van dit Alt. hebben uwe Gecommittcer dens dc bepalingen, die ten deezen by de Na'ionaale Armée plaats hadden, gevolgt, dan daar het Coromir.é van het Bondgenootfehap te Lande zedert geoordeek heefc, da Sabels, welke by de Organifatie der Armée, aan dc Mu.quettiers ontnomen vyaren , fuccesfivelyk aan de resptélive Bataillons te moeten te rug gecven, in navulying van hct geen hy dcFianfcheArmée heefc plaats gehad , pordeclt uwe Commisfie, dat dezelve Biet geene gratie aan dé gewapende Burgeis kunnen omhouden worden , alzoo hier uit niec dan jaloufy cn outevrecdenhtid zoude voortij»!uiten. — Met de betrekking tot het vooiftel om aan de Sergeant Majors, Sergeanten en Capitcns d'Arms , Geweeren en B.j »iiettei) te.gecven, 't geen door den BurgerReprefentant Nuhoui van der Veen aan dc Commisfie is voorgedragen , fundeert zig dezelve op het nut 'c gceii iu geval

van dadelyk emploi der genoemde Burgermagt tegens Blnne

of BuiteiilamUth gewelf , daar uit zoude refultcercn; ato ,dc Ondei-Odi.-ieren, door dc tegenwoordige wyze van Waf pening genoegzaam buiten defenlie zynde, in eene ernfti rcueonrre vau weinig nut zyn , 'c geen dan ook de reden i dat by een arreté van den Oorlogs Minister van den 6de Gi minal van dit Jaar, de Onder Officieren der Franfche Arniéei op nieuws van Geweeren en B:-j metten, die hun voor ei tyd, uit hoofde van het gebrek aan Schietgeweer, waaren 01 nomen , zyn voorzien geworden. —

■ Zoo de Vergadering dit voorftel mogtagreëren , zullen At 2. dien conform moeten verandert en 5 en 6 kunnen in ei gefmoiteu worden , met weglating van hct Koper flot Art. 'c geen een nuttelooze onkoste is.

Wordende dit Capittel gearresteerd in manie als volgt:

CAPITTEL XIII. Over de Wapening, en het geen daar toe be. trekkelyk is.

Art. 1. De Wapenen der Grenadiers en Fufeliers zullen zyi

Voor de Ofieieren.

Een Sabel met cen koper Gevest, iu een zwarte lede Scheede, aan eene zwarte lederen Port d'E[.ée, q'm het lyf.

2. Voor de Sergeanten Majors, Capiteins dunnes en Se geanten.

Een Geweer en bajonet, een Sabel meteen koper Gcves in een zwarte lederen Scheede, aan een zwattc lederen Ba deli-.r, met een glad ovaal rond koper Slot, over den Scho der te dragen.

3. Voor ds Mufikanten.

Zoo die 'er zyn, een Sabel als die der Sergeanten, en ot over den Schouder te dragen.

4. Voor den Tambour Major.

Een Sabel,mede als die eer Sergeanten ; dr.ch ,zal hydcSft aar. cen witte lederen Port d'Epée, met een glad koper Sio om hec lyf dragen.

$• fo*r de Corporaals, Grenadiers en Fufeliers.

E.h Geweer, Bajonet en Scheede, een patroontas en wit Bandelier,en een Sabel met een koper Gevesr, in een zwa/r ledeicn Schede, aan cen witte lederen Bandelier, over I Schouder te dragen; zullende elk, aan den derden kno« van zyn Rokvan boven , cen koperen Ruimnaald, aan e; koper Ketcmtj:, en verder een Krasfer, een Seliro.vendra jet, en twee Vuurfteencn moeten by zich hebben.

6. Voor de Tambours.

Een Sabel als die dcr gewapende Burgers, san een wil lederen Port d'Epée, met een glad koper'Slot, om het Ly cr een witte lederen Bandelier, over den Schouder, om Trom te dragen.

7. De Wapening van de Officieren der Artillerie, zal t ftaan ra:

Een Sabel met een koper Gevest, in een zwarte leder Scheede, aan een zwarte lederen Port d'Epée, oin het te dragen.

8. Voor de Onder Officieren en Artilleiisten.

Een Sabel' met cen koper Gevest, in een zwarte leder Scheede, aan een zwarte léderen Bandelier , met een gl ovaal rond kroper Slot, over den Schouder te diageit.

J>. Voer de Timmerlieden.

Een Sabel, gelyk aan die der Artilleristen, met gely Bandelier en Slot, en vurdcr de uodise Gereedfchappen.

10. V(

Sluiten