Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRTHEID, GELTKHElD , BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der

Refolutiën van het Provinciaal Committé van Holland , geno, men op

Den ii. April 1797.

Het derde Jaar der Bataaffche Vryheid.

JJet Departement Militair heeft gerapporteert, dat het zelve , ingevolge de anthorifatie vervat in deRefolutie van den 2ie».Maart jongstleeden, met den Geweermaker Lambertui Thone, te Amfterdam, was overeengekomen , omtrend het maken en leeveren van Een duizend Jagers Buxfen met Bajonetten, op de Conditiën en Voorwaarden hier na volgende geïnfexeerc.

BESTEK en CONDITIËN van Aanbesteeding, waar naar het Departement Militair , uit kragte der Authorifatie van het Provinciaal Committé van Holland , vervat in de Refolutie van dato den 21c. Maart jongstleeden, onder nader approbatie van welgemelde Committé, heelt aanbefteedt, de Leverantie van tooo Stuks Jager Buxleri met Bajonetten, aan den Geweermaker L. Thone, te Amfterdam.

J)e gemelde Buxfen zullen in alle opzigten (met die verandering en verbeetering als hier verder omfchreeven en bepaald worden) overeenkomstig het model ; zoo van Fatzoen , Callber , Loop1, Laade , Slot, Bajonnet, en verdere Garnitures, moeten gemaakt worden en geleeverd , aan 'sLands Magazyn te Delft, terwyl dc Loopen van gemelde Buxfen zoo wel als de Slooten, doch niet de Bajonetten op de Engelfche manier gebruineert moeten worden; alwaar dezelve op last van het Committé Provinciaal, zullen worden geëxamineerd , door 's Lands geauthorifeerdens , of die het zelve Committé daar toe zal gelieven naar goedvinden , te aucho-rïfeeren;

Art. 2.

Het Commitce' Provinciaal referveerd aan zich , om des goedvindende , de geheele quantiteit of een gedeelte der.Loopen, na den oncvangst der Buxfen te laaten probeeren , op den voet en wyze, zoo als de Loopen der Buxfen, in den yoorleeden Jaar, door gern. Geweermaker geleeverd, zyn geprobeerd geworden, CoC Rificoen Schade van den Leverancier.

iArt, 3.

Geapprobeerd, het in deeze gemelde aangegane Contract, door het Departement Militair en den Geweer* maker L. Thone , te Am fier» dam, omtrend de Leverantie Van 1000 Jagers Buxfen, met Bajonetten, als in dan Test.

Sluiten