is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutie. Omtrent de betaling der geöccupeerde [...] landen, voor het aanleggen eener inundatie kade, onder Schoonhoven [...]. Den 19 april 1797

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2 )

Eygenaar, of't Land van Jasper Jonkers en Roelof van der Hek: belend ten Oosten de voornoemde Jasper Jonkers en Roelof van der Hek, met jan van Baren , en ten Westen al weder Jasper Jonkers en Roelof van f r Hek, ^oot 2 Morgen 298 Roeden, zonder befwaar van Hoogen Dyk, en ook maar in de Verponding op 2 Morgen aaageflacen, en d»s al meede geconfereerd 't gemis van gebruik , na vorenftaande voorwaarde, geestimeerd op eene Somma van ƒ1500 -0-0

En aan den vierde Eygenaar , zoo van uitgeftooke Grónden, als gevelde Vrugt- en andere Boomen, uit zeek ere Boogaard, geleegen aan de zoogenaamde Hemfteeg , in Eygendom behoorende aan de voorrmenme minderjarige Kinderen van wylen A. T. van der Vlist, thans se* admimstreerd werdende by Andries van Oosterhout te Schoonhoven weegens t gemis van 263 beste uitgegraave Schaften Specie, met de geamoveerde Boomen, en wegens fchade te hebben geleeden, te faamen getauxeerd op ƒ949 . 0 - o.

En dan eindelyk, voor ongeveer 20 Schaften Aarde, geftoken uiteen Henmp Acker, geleegen aan den meer voornoemde Bergambantfe Kerkvveg, behoorende aan Cornelis Terkaik, wanneer daar by ter vullinse deezer gaaten , op eige kosten zal komen op te ruimen , zeekere uitgefchoote grond , thans nog leggende op 't Perceel, behoorende aan Carnehs Keesje Breur, tot dedommagement, volgens gedane tauxatie zal dienen te werden toegelegd f 5 3-0-0

Waar over gedelibereerd zynde, is op 't advis van >t Departement van Algemeen Welzyn , goedgevonden en verftaan, de voornoemde Tauxatu* , te famen ten bedragen van ƒ 6309 - o - o. by deezen te approbee-

Ta r,*; °Pa n V°,et' Cn °m reedenen> na^er bepaald by Decreet van t destydsexfteerende Committévan Algemeen Welzyn, dato n Decent

va19Ï \ Taar by h 8edeelte Land> waar op de voornoemde Inundatie Kade, ftrekkende van den Huysweg tot teegen de Vlist, aan de Koene- ' fchans, is gelegd, en tot 'sLands dienst, van den Eygenaar Tennis Kek overgenoomen , op gelyken voet , de geoccupeerde en uitgeftookene grond over te neemen, en betaalen ;

> yerJol8ens den Contrarolleur Generaal de Bock , en Commis van s Lands Magazynen Andries van Oosterhout, by deezen te authorifceren en gelasten , omme , ten behoeve van den Lande , Transport der drie eerst voornoemde Perceelen geöccupeerde en uitgegraven Landen van Lomehs Keesje Breur, Jasper Jonkers en Roelof van der Hek, met dat van Lomehs Ooms, te ontfangen, wordende ten dien einde de Commivan de Finantie, by deeze geauthorifeerd en gelast , omme

i". Ten behoeve van den voornoemden Eygenaar Cornelis Keesje Breur, tot Lasten van den Ontfanger Generaal van Holland in 'sHj.ee ; ter voldocaioge van 't hier voor befchreeve Perceel geoccupeerd Land, optemaakenencedepecheeren, eene Ordonnantie groot / 1037 - 10 - o. ö

20. Een Ordonnantie ten behoeve van Jasper Jonken ^ Roelof van der Hek, weegens t Perceel geoccupeerd en uitgegrave Land, «1 meede* hier voor breeder omfchreeven , en ten Lasten van den Onteer Generaal als booven , ten bedrage van ƒ1970 -0-0

3°. Eene Ordonnantie ten behoeve van Cornelis Ooms , weegens eeëo cupeerde of uitgegraave Grond,, al meede ten Lasten van don W langer Generaal van Holland, tot het montant van ƒx500 -o-o. •

4°. Ter