Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRTBEID , GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der

Refblutiën van het Provinciaal Committé van Holland , genomen op

Dên 24. April 1797.

Het defdc Jaar def Bataaffchc Vryheid.

f s geleezen cene Misfive van het Committé" tot de Algemeene 2aken van het Bondgcnootfchap te Lande > aan hec Provinciaal Beftaur geadresfeerd, doch by deszelfs afweezen door dit Committé ontfangen, eh eynde van den volgende» inhoud.

GELYKHEID, VRYHEID» BROEDERSCHAP.

Aan het Provintiaal Beftuur van Holland.

MËDËBÜRGËRS!

JjSjaardlen Wy niettegenftaande onze gemaakte bepalingen en voorzieningen , omtrent de Huwelyken der Militairen, nogthands zyn ontwaaf geworden , dat 'er van tyd tot tyd Huwelyken door Militairen voltrokken worden, waar toe dezelve niet alvoorens behoorlyk confent hebben geobtineerd , en het tot handhaving der goede order , en tot maintien van onze gegeeven beveelen allezins noodzaakelyk is, dat hier omtrent voorziening gefehiede; neemen Wy de vryheid , Ulieden by deeze te verzoeken , de fespeeïive Mutiicipaliteiten der Steden en Plaatfen , onder Ülieder resfort gelegen, aan te fchryven en te gelasten, wel ftiptelyk toe te zien» dat 'er geene Militairen in den Echt verbonden worden , dan de zodanige!) , welke zullen zyn voorzien van een fchriftelyk confent van den Rand van Adminiftratie, van het Bataillon of Corps waar? onder zy behoorert.

Wy beveelen Ulieden in Godes heilige protectie*

In den Haag den 10 April 1791*

/-jet Derde "Jaar der Bataaffche yryheid.

(Was geteekend) G. j. LONCQ, vt.

Ter Ordonnantie van het Committé tot de algemeene zaaken van het Bondgcnootfchap te Lande.

(Geteekent) B. DONKER CÜRTIUS.

"Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden, aan het daar by gedaan verzoek te voldoen , en mitsdien alle Municipaliteiten binnen die Gewest, by Extraft dezes te gelasten, ftiptelyk toe te zien, dat 'er geen Bataafiche Militairen in den Echt verbonden worden, dan de zodanigen, •welke zullen voorzien zyn, van een fchriftelyk confent van den Raad van Adminiftratie van het Bataillon, of Corps, waar onder zy behooren,

Accordsert met 'c voorfz. Register*

De Mtiniih paliteiten binnen dit Gewest, by Extract deezer, gelast, ftiptelyk toe te zien f dat geene Bataaffche Militairen in den Echtverbonden Worden, dan dé zodanigen, welke zullen voorzien zyn van het in deeze gemeld de fchriftelyk confent.

Sluiten