is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «44 >

ipctiasi air geweest, ast by ae aiscusüen over dit onder werp, door verfcheidene Leden wierd geremarqueerd , ds de adrie tegen denzelven Benjamin Mttthan de Jong voor ' 'Committé der Marine geëntameerd anterieur was geweest «an zekere Notificatie van 't Committé-van 4. Mey r;rc>7 , wel Jee moest dienen ter waarfchuwing, dat anen de vorige Picaten ten deezen opzichte voortaan letterlyk zou obferveren waar door die Requeftrant ecnigermare fchcen gefuppreneerd imai-rs al te ftreng gehandeld te zyn: En wajrlyk, Burgei Reprefen anten , myns achcens is't niet vry'te fpreken va merkelyke hardheid, dat wanneer zekere wetten tegen in c uitvoer van goederen eenen zeer merbelyken tyd hebben gf flapen niet alleen, maar wanneer openiyk door gebruik e daden, als *c ware eene Contraire gewoonte onder 'r oog nie alleen, maar zelfs met medewerking van zommige Admitali teits Collegien in zwang is geweest, dat men dan, zeg ik als men vorige wetten,.wil doea herleven , de kooplieden al «net den (lag waarfchu"wt, en die berftelde orde do®r 'c da dclyk entameren van aéiien doet vÈrtroduceren: en dat t meer, wanneer zelfj, gelyk hier, het onbruik, als 't ware, zo gelegalifesrd is, dat het Committé der Marine met een openlyke erkenning daar van, eene algemeene Notificatie vat zyac intentie voor *c vervolg nodig oordeelt. En dit allei zo zynde, Burgers Reprefentanten, gelyk ik meene, zo had den onder verbetering, uwe Commisfarisfen vooral behtfren te onderzoeken, of dit alles het geval van deezen Requeftrani ware; en of 'er werkelyk termen aanwezig waren, welken deeze Vergadering zouden kunnen bewegen, om dit ftrifcte recht, het welk dan degrootfte onbiiykheid kon zyn, ce matigen, niet door directe bemoeijing met zaaken van Juftitie-, ('twelk ons nimmer vry ftaat.j maar door te verklaren, dal de aétV.en voor zodanige Notificatie geboren, zouden moeten worden gehouden voor gemorcificeerd, of diergelyke dhprfitie.

Zonder dat in dezen , myns-inziens, zo zeer hetobjerSvan *t Commisforia-1 geweest zy, te beihsfehen j of gemelleerde Lakenen al oi niet in de wol geverwd, al of niet vallen inde termen van de Wet.

Dit trouwends, wanneer het geval van aanhaling excee-c, zou eigentlyk eene appücalie van de Wet zelve zyn. Dai hoe dit zy. — Ik zou op dien grond vermenen, dat U ieder Com misfie, ter nadere onderzc>eking van de bo^en aangehaalde pointen verzocht, en dit ftuk alzo weder behoorde te worden Commisforiaal gemaakt.

Fan dtr Hoop zegt, dat, hy nier gedagt had, het woord te vragen , na~dat de Burgers van Beyma, Kan? ulaar en van der Spyk de zaai reeds voldongen hadden ; dan hy moest eeniglyk nog. aanmerken, dat het hem voorkwam, dar het door den Burger Gevers geavanceerde zckerlyk de grond tot her nader Commisforiaal niet konde hebben opgeleverd , im mers dan zoude het veel beter geweest zyn, dat de Vergadering dadelyk een Decreet in faveur van den Requestrant had genoonjen: dan het kwam hem voor, dat men, met de2e zaakafi-e doen , voor deze Vergadering dadelyk een rechterlyke' daad uitoefende; immers zoo men vermeende, dat 'er explicatie nodig was, konde zulks door de ordinaris justitie gefchieden.

Siofsnberg zegt, dat het, naar zyn inzien , niets afdeed,hoe af by de voorige discusfien de Burgers van Beyma tn Pasteur' over deze zaak gedagt hadden; dit waren flegts de gevoelens.

van byzondere Perfoonen: dan het kwint-«er hier op asti , hoedanig dc Vergadering in deeze had gedecideerd, en dan,

: verzogt hy, dat de Leden zich hec gebeurde (leges wilden

, herinneren..

Fan Marle zegt, dat het voorig rapport by appelnoi . minal gedeclineerd was, zonder dat noch uit de Decreeten deezer Vergadering, noch aliunde de redenen con, fleerden, waarom zulks gefchied was,-. de Vergadering. 1 was dus weder ia haar geheel, ons over deze aaak te dcf cideeren , zoo als zy vermeende, te behorem

Ds Limtn zege, dat hy zy zich niét verbeeldenfeonde, hoo; of de Vergadering thans zwarigheid maakte, daar zy nog; korteiing op twee Requesten van diergely ken aart favorabel had-gerefelveerd.

De Prefident zegt „ dat hy , 'ten einde aan de aiscusüen een einde te maken, vooriloeg, om de zaak by appei nominal te teroiineerem.

H. Gevers zegt, dat dit niets afdeed..

De Prefident. ftelt voor v om-te decideeren , of " men zich coiiforrae/rdenjet het rapport, danwel9 of het nader zoude, worden. Coaimisforiaal ge-' maakt V

H. Gevers- zegt, dar het niet mogelyk was in deezezaak een nader rapport uittebreng-n; zoo dérhalven deVergadering zich niet conformeerde met het Rapport,., dan moest het noodwendig worden geren voyeerd aan de

ordinaris Juftetie.

tfolst zegt, dat hy ter zyner elucidatie moest vragen; olhec door den Burger de i**o/-.geallegeerde geval jsaralelftond. met het. tegenwoordige

Kantelaar zegt;

De zaak,, waar op de Burger de Lemon- doelt, zal! denkelyk die van zekeren Koah- zyn, betreffende denu vryen invoer van Jtpagit,: doch de Vergadering heeft: toen, op inftamie van my-en andere Leien, zich nietingela-en in die zaak in het byzonder, maar alleen ee-ne generale verklaring gegeven omtrent den invoer vat*, gezegde ftoffen.

O. Ffsferzegt, dat hy.nog vermeende te snoeten zeggen»

dat by by zyn.advis niet bedoeld had, om in dit geval alleemi die goederen vry te geven , ma-r dac, daar. die goederen niett vielen in de termen der proiibitive Wet, dezelve uit diea hoefde als vry-konden worden befchouwd; zyn explicatie wasdus generaal; dan hy had 'er tevens by geaccrocheerd deeze; bepalingen , dat de Requestrant zoude moeten pronveeren entr dat zy voor den NS -September waren gecommitteerd geweest,. en dat 'ér geene gelegen heid .geweest was, om.dezelve tecontramandeeren..

De Prefident inftitueert het appel'nominal, of men zich conformeerde met het Rapport, ja dan*

neen%:

Fitringa.zegtdat hy prefereeren aoude de omvra* ge, of de zaak zoude geren»oyeerd worden aan de ori dinati» Juftisis} daa nader Commisforiaal gemaakt f