Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRTUEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

(a) De dag. en ïnaandtekening, moet in de vernieuwde Obligatie, dezelve bfy ven, dog het Jaartal verandert op die tyd, wanneer de vernieuwing plaats heeft.

f£) Uct zelve als hy de voorgaande te cb!er. veeren.

Extract uit het Register der Refolutien van het Provinciaal Committé van Holland, genomen op

Ben 13. Juny 1797. Het derde Jaar der Bataaffche Vryheid.

In achting genomen zynde, dat, ingevolge van de Refolutie , van Gecommitteerde Raden van den 2e. Öctober 1726, welke, ook in het ioe. Artic. van delnftructie, voor de Particuliere Ontfangers van de Gemeene Middelen, gearrefteert by de Staaten van Holland op den 14 Juny 1764. is geïnhaereert, waarby bepaalde ordres zyn gefteld*, by het verleenen van fplitzing, of vernieuwing van oude Obligaden , van welke wel geftelde ordre ook in het geheel niet behoord te worden afgegaan, dan naardien door de verandering in het beftuur van zaaken , zeedert de Revolutie, in den beginne van den Jaare 1795, voorgevallen, de benaming van Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en WestFriesland is vervallen, en thans verwisfeld in het Provinciaal beftuur van Holland, en die van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raden van de Staaten van Holland en West-Friesland , in dat van het Committé Provinciaal van Holland, vloeit hier als van zelve uit voort, dac de oude , en bevoorens plaats gehad hebbende , . aggreatie , het zy by vernieuwing, fplitzing, of zelve verleening van Duplicaaxen van Obligatien , niet verder onder die oude benaming by dit Beftuur behoort te worden verleent en geperpetueert, daar het doch allezlns blykbaar te maken is, dat zulks onder het voorgaande beftuur is gene-goc'teert.

Is dienvolgends goedgevonden en verftaan , zo als by'deezen word Gedeclareert , dat , de Refolutie van Gecommitteerde Raden van den 2e. Octöber 1726, zo wel als het ioe. Articul van delnftructie, gearresteert den 14". Juny 1764. in zyn volle kragt en waarde zal worden geobferveert.

Des, dat by vernieuwing, fplitzing , of verleening van Duplicaaten van Obligaden, altoos zal moeten worden gevolgd, het Formulier waar op de oude Obligatie door de« Ontfanger in der tyd is opgemaakt, en in margine van vernieuwde Obligatten worden gefteld.

„ VERNIEUWDE OBLIGATIE, zynde de oude geweest, ten „ naame en Capitaa! ais deeze dato den (a) . . . tol. . . . „ N°. . . gcaggreëcert by Gecommitteerde Raden den . . .

ïn margine van GESPLITSTE OBLIGATIEN te Hellen.

„ GESPLITSTE OBLIGATIE , volgens Refolutie van het Pro-

„ vinciaal Committé van Holland, van dato den

„ uit een Obligatie ten naame als deeze, groot in Capitaal ƒ „ zynde geweest van dato den (6) . . . . N°. . - fol. . . „ geaggrecert by Gecommitteerde Raden den .... Resa. „ fol .... N*. ...

■ In

Sluiten