Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( »8 )

_ ■ . . - \ a ./ ■ •

«mrioiiw li van uien, zou niét vol vaardig alle krachten mlpannen, om onze Commercie en Navtgaric, die zenuwen van onzen welvaar*», te befchermen?

Om de Biitten, tegen welke wy zulke bfttere, zulke rechtmatige klachten hebben in vcreenigir-g met onze Bondgenoten, allen mogelyken afbreuk te doen.

O n een vyand tut reden te brengen, die zich niet ontzag, met Mending van het recht der Volken, onze Oorlog en KoppvaardyfcrKpsn, die in hunne Hwens op de trouw der i verbonden te^c., eene, ais ro.su geon-ene regenparty een vei- i Uge fcbunvlaats ml**i n te vinden, op een ongehoorde wyze te vMmecft-Ten en prys tb yerbiairen , en z;ca al/oj nvt ' vertrouwden, mden ituuajjeborgéa-, goed, lafhar.il te verrv- , ken en een d:pofitum rgtferabrlé (gelyk med het noewOce 1 rooven, •

Hieromtrent dus, heb ik niets aantemerktn op hetgeen de , Comrnisfie avanceert. 6 *

Maar hun tweede motif lydt vry wat bepaling. Gaarne , erken ik m het politique de nuttigheid en neodzakelyheiJ der , geheimhouding ld een aantal geva-len. — Doch ouk deze ban men oveid.yven : immers ik zou t.iec hopen , dat dezdveeen « Staat^Mt.xi.nez.1 worden, om dikwyis op grond der fecretesfe, eene uitrusting door eene Comtr.isfie te doen decern-e , ren waarvan de guotbeid en kostbaarheid ook voor de Re r prefentanten der Natie zou moeten verborgen worden, opdat fee voor den Vyand bedekt bleeve. «, Maar daarenboven de , hoegrootheid der Equrpagie , en het fpecifiqne van het Plan wordt zeker niet ontdekt door de hoegrootheid der fom die i men daartoe- juist vraagt — 'er kan toer. van oude Petitiën een t oveifchtc zyn, er ban fuppleue gevraagd worden, en dit 1, maait, de bepaung van her oogmerk alryd twyntiachti/ a En, Burgers Reprefentanten ! in Engeland Kcseeteert het „ Gouvernement nog al redelyk. zyn Plans, en f doch z dit belet niet , dat ze de begroonng der bosten van dcf.nlie tot een laatfte Matroos toe aan het Huis der Geaieente op-nleggen. v

Eene contrarie fustenue , zelfs in tyden van Oorlog zou < ons veel te verre btengen, _ .

En hoe veel of weinig uurs wy zullen bunnen hebben voor n de volgende Campagne van Schepen, die nu noch moeten worden gebouw 1 . wil ik niet eens aanroeren. n

Het groote argument dus, uit geheimhouding genomen Komt my'niet convaiÉcant voor. '

Ja maar (zegt men) de heffingen op de inkomften vermindert k toiet zo zeer de waarde der iffeéten en eigendommen n Dan wanaeer men toegeeft, dat niet de naam noch de titel hi der fchuld, maar her*arcas en opeen lbpeling van Papier de ' waarde var, Eff d.n vermindert, zoo kan ik het verkiezelvke z' van deze wyze van heffing uit dien hoofde ook al niet be ftl Vroedcn, " m

Van hetongelyk werkende van demoeielykheidderex'cutie hi met betrekking tot Kooplieden en - Landbouwers namelvb' d< zal ik niets herhalen _ dit is overvloedig betoogd. ' rl

Maar, Burgers Reprefentanten , laten wy nu eindelyk de zaak 11

*ens van een anderen kant befchouwen, van dien, namelvk der hoop op algemeen fueccs. - . .

■ En kan men dan , na alle de Discusfien, die men NB. in pu dl

blique vergaderingen tot tweemalen toe over dit teder-point lo

verkozen heeft, te houden, na dat de gemoederen tot zulk eene"

Boogte hier over zyn geaigreerd, zich een goeden uiillag beloven aa

il ware het dan ook, dat zelfs ieder onzer met de beste trouw' rei

*ya meerder of minder vétsaogea ih de refpe&ive Gewesten

^S^£fflg&- Mf raauwlyk aan dePro-

zond°ertrwv? ti mk;c^fcst *V* i, om liever eerst, fve een a S '' ^ Gecommitteerden deraelvea

Zl.l g ! net!T-fure te beraden, en dezelve fxakelvk te aken, en op de beste wyze te arrangeren • —1 dittocfk n

1X^0^! 'y l d°en WtUe™' « -at0behokei" ««co „ vk Tt„< •repiraiie derV^ot geen ogenbUs se eefr * * °°k h°°P ' diC raen »«™edÉ gewacht

latE.nkhvoor 1"! ^ pr°nJen' Bur«ers R^refentanten I lat is voor myn gevoelen zou concluderen.

,m£JLZZJ;0t midJel> hetnvelk ik in deeze

e voor tl "°eg-heC verki«'yklfe houde, en het zekerllrsZ her- rTf nb"k' °m allc de 'edccen door vorige Spre. en"éreiale ^,/aDêeliaald: 'ndiCn mcn ^lftfektelyk

™oSw: ónmM W1,« en die * alkrr.oodwendigSt baincia e lXt„ ^ e" 20llder alvorens de Pro.

anciee% v l rt" ora eeni&e weinige, »» het fi.

S .™kdoorkundige, perfonen ten fpoedigften herel te óverw^ °m mCt dcidVe dicn voorgenomen maat. e eeva-rlvkl ^ ,e" ^ tB ftel,£n ' waar-door ten mir.ften etS» I / * gevol«cn van weigering aan den een , en door-

rwyfib^n d"beSdrrn k'nt' ZUUen Wüfden g'Wvenieerd; id in Hir f e,troUv? overtuigd ben, dafrons Vaderan de tlnf Dkdyk ,vdftiPoi^ dodelyker kan overkomen,

and 2Dr,oqdk^nCV0d,nigetóie en ^Aie' welken me! jjni a pnort kan berekenen, immers ik heb het myne ge.

Jordens zegt:

reer^mTvt' mvn Lhm gc^md in hetgenoomen De■n 'a u L°0t teheifte"cn , en zoo vee! mooeelyk in et af^h ^k" te,bleDg«. ook even zoo zettal k m 1 lyH h3rt b"U,elve doeD»in al'« »" ft^hken ban,

De Vergadering is verdeeld over den naasten weg, we'.

eent bv^r 7°?'* ingeflaagen • « deCornmislie er L ohoud,enh«ld. dat een extraordinair middel ove,ft^ id£atlcl^,1S : *isLid van Comrnisfie ben UrilhTd ' 'krh.eDd»"8«8«fP'oaken, om4atmyde vdI n.datdeeze rnaa,«Bul met ons Reglement vn 'in . n ^e °St' ?D iDZ0D^rheid om deeze, naar 'r over in' *"eaW"f Ieedea. ^ «a de discusiieu re dan d? VerSadering gehouden , geen an*

ireeven trï T* W'g' "y h" voorge-' M« M '"f'"8 T8n h£t °°8fnerk k™ worden Lten krln f inderc ,edenen ' cm we,*e" het Rapport idelvk .TT^' *ynd°oronderfcheiden Sneekers zo

s zvnzoM° d-g gdegd' dat het0WtenCu,teas zyn zoudfdezeiven aanterocren.

fwenden ^n^6 m£"Jbefle'd in het delibereeren over het menden van een extraordinair middel, houdik verloo-

«et Vaderland meet gered wosden, het moet fpoedig

gard

Sluiten