is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 59 )

(retoorut. worden g-requltcerd , en, zoe verre nodig, getost, vod af, en, mee ter ayic fteliitiit van alle andere zaa' 'ken. geene verdere entraves of verhinderingen te leggen aan de Reprefentatie, geëvearedigd aan de popubtie van het get b'cele Gewest.

En Jat zy ten dien einde tut zemelde Concept, zonder verwyl » raati bet Volk van dcS-ad Groningen ter goed of afkutnngzulien voorleggen, cn vervolgens in werking brengen, zonder hec ,. pointvan Reprefentsrie, door aanbiedingen van Cottferentien , , *er anger tegen te houden.

En dat zy hiervan, binnen 14 dagen na dc Receptie, deeze Vergadering zullen moeten dienen van informaties wat in ' 'deezen door hun ls ve.riitt. En dat biervan aan deReprelentanten van hetVolk derOmmelanden enG-voimagn^de-n der nier eertprefenteerd wordende Diftri(ften, by MisGvc behoorde ra •worden kennis piegeven; met vermaning aan dezelve, die ryd •van 14 dagen af te wagten, alvorens zyeemge verdere demsr j «hes doen. — En dat zy, (na dat de reprefentatie over dc .«cneele Provincie zal zyn geregeld) als dan in alle zodaanigt laaken, de voorfz. Reprefentatie niet rakende, cn waarmede ^zieh die van de Stad niet zouden kunnen voegen, maar, dis crepantmoetenblyven, durinen ter iier taike ftdfl&P corv terentf-n aanleggen, ah ter applanersng van die drfferenten er bewaring of herftel der harmonie gefch-kst -«««-"«"«vonde worden Daar trede, Burgers Reprefentanten ! fchynt m3 best te ftrooken de Conventie, waar op zich beide partyen be roeren ; indiervoegen komt my voor de concluQe meer met d premisfen te quadreerenen over een te komen; de overheei ■fchinspaal en perk te ftellen, en het geheele Voik van Stad e Lande te beveiligen , voor die verwarringen, feneunngen e onheilen, waar voor de Rapporteurs met recht telugt zyn.

Ik kan my dus wel conformeeren met de ptasmisiea, raaa nietmetde Concluüe van bet Rapport, ea zoude (ouder L.01 ■rer-tte) van oordeel zyn, dat door dezeifleComm.sfiedee.on clufie invoegen voormeld, of in allen gevalle conform d pismisfen behoorde te worden geredigeerd ea veranderd.

Bacot zegt t „ , ,

but-eis Rtpiefentatiten! hoe zeef ï*, als telve vco heen in het gewesttlyk Beftuur van Siad ea Lande fc< "werst zynde, de waarlyk tedere en onaangenaame thas in overwegir g zynde zaak , meer dan de meeaten 01 ter uit de overige Gewesten afgezonden , van r.aii fea> kenner , daar ik echter, 1 aar den plicht myncr toe. rraiae betrekking, 'er tevens ock dadelyk werkzaam geweest ben , zoo zoude ik juist dies te meer , om 1 leen den n.mften fchyn zelts van perfeonlyKe voon ■lenomenhrid, hoe 01 gegrond ook, eenige aanleid» g ceevec, alleeclyk door de bepaahng myncr ftem, zoik meestel gewoon ben, myn gevoelen hit romtiena ne

b,n.gfUit; ik zoude teiust hibSen hy'bet :r j

leverd vetllag, dat, ever \ a'geoieto zoo fchotn. t field, de zaak in een zeer duideiyk licht eninbaate wa re gedaante vooiftelt; indien ook het taadgce?end beili • der kundige en mynen lof niet behoeeer.de Veitlaggt vers , betisffende het gene door ons in deezen, zou i hooren te gefchieden, my in allen dtele genoegzas voldoende aan den eisch van den voorc-fgaande mhou en wel vooTa! ook van den zints verder plaats ges een hebbende ftaat van zaaken , was voorgekomen, j Dan-du, by type varweeging, naar myn fedbaaro

deel, althans eeri?e saierebcpaalitgvorderende, toh*

ik gemeend dereden van myn gevoelen , wat mieron|" wikkeld aangedrongen , air. 0^1 ainiachr, to roncl as befcheiden voor te'moeten dr%CT i Mte*, do w eene verkeerde en te verre geirokker.eki.*:ahmd, mf .«ntg

■zins af telaatea trekken va. het geene , waartoe u oaf

in myne tegenwoordige betrekking -e plrcHt gestoei.

Vooraf vind ik het cadig, zon der een in alles voleedige en geregelde voordragt der zaa'% te geeven , wel ■ ke kort en op een voldoende wyzs, ia het veifMfc aer Commisfie voorkoomt, alleen nsg '1 een en ander, ter meerdere ophelderirg aanttmsrken.

De zaak is toch , myns inziens , van zeer vee! gewigr. zo wcens derzelver verknochtheid met recht en goede trouw of de heiligheid der wettigfte en plecht'gfte verbonden ; als wegers het behtg van dst Gewest, en op tig zelf, en in dcszclfj verband, tot het geheele Ba aatlchu Gemeenebest btfehouwd. Het Geldt de dadelyke toepasiiag der eerste gronden vaa Recht sa Vryheid; en dus niet het bloot «kinnen van Rechten meer , maar het geiiand doen eener gedaane erker.tertis. Het geidt de tot hicttoe, in dat aanzienelyk Gewest, nog agter-

■ gebleevene rechisgenieting vaa ruim een derde dei Ingezetenen aldaar, de onverbreekbaar kragt en we-king

: vaa wettig gemaakte ovetéé.ikomsten , zonder welke ook in de Staats und.Hngen geen zekerheid of vertrouwen tti

1 en de zo nood'ge hervormiag van het nog aanweezig

> ongt-fchikttweeleligStaats'igbaam ; waarby telkeis rtoar eene ocgtlykpaatiye denkwyis der beide, elk indenun-

' ne afzor.derlyk beüüitendie Leden, het 0..?«r«* ot lam. en werkeloos, (daar 'er geen beduit kon vallen ,) en m 10 verre voor de and.ro Gewesten ook nutteloos

' KMyk kort voor de Oranje - 011 wenteling *>t. t?d/r noó 100 or.ft-'.uet'sig is gebieeken-, of de oellisting var» H m Hjog'Mjg. , van eenen Saihouder, of wat die»

ü meer is, moiSt met beider bcwilligi'g, eer;twordenm..

!s*5°.f «W» fteprëfentasfsc ! zulk een •aanraerkelyk , VoAsèëdceltë van dat Gewest bleef, (inia.ks desteds | onvermoeide poging, ondanks dea cnlerSe-.inenden aaaelrang van de zyde der Ommelandtn, ondanfes de epenn !y»e erkende en dus niet meer in verfdhil '.ynce -rvernKy. heui van dfizelfs eisfrhen , rjn deszelfs vtyheid en cnat,. hanglykheid, by die d:r Stad Groningen zelve sanüouft. houdend uitgefloten vaa alle onmiddelyke wttegenwoor» ls digi?» tVrgewesteryk i3eftunr, eahet dadelyk genot zy3 nsr oWibetwistbawe, en ook to.-geweete.ie, maarniet mj.i5 der dan dadelyk verleende Volksrechten; van Volks. i rechten, wier wel geregeld-: aitosllfeamg op de aigemeen a erkende gronden onzer Staats - omwenteling ea de aan,it genomene orden van zaakea onwankelbaar berustende, L eec der eerite kenmerken is van waare Burgervryheid, |. ea van die billyke maatfehappelyke Gelykheid, wier m naam wel te dikwerf door ongsrymde toep«fiegen \n een d verkeerden zin wordt misbruikt, doch die, jumbegreec' -pen, met het heilMam doel der tegenwoordige bjiatswisfeling zo onaifcheidlwar verbonden is, dat de bcrei3r. kina vaa hst eeae met de geordende handha-ving van het N 1 *a*