is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leggen, ik moei het geheele Plan eerst zien, voor dat « k"cr over kan oordeelen : .

Oordeel over een fprm van Règeenng hangt immeri if van de gronden,- waarop das Beft.ti.ir russen zal, van ( ie Wenen, waar \ aan zal gebonden zyn. ' gi'i Is waar, 'er waren eemge addi io-ele Articmenby i iocft wanneer t\ Vuik *Ji eeovou4ig moes; g^ed»f afkeuren , konde t Volk het af senten of, omdat \ Pian vao Rc-ee-ing hetzelve niet aaiiltona, ot ura Sar die additionele Amcuko aar-het Volante: behaag . tdèn, er. htt verlangde, dM'1 g«h«le P.an zonk woh Ih af-ewerV, on dus in V geheel'er over ie kunn-n oo ■ \n.' Wat zekerheid hiïdari de Commislie » cas

'%ïio55wfd« natuorlyk daar heen leiden , dar de .jConimislio in 'i Gewest van Sta) en Lande . hof e ;ue. tóo beje? mm werk xoaie motten- hervauea^en . g.üte len.v, afhaken, o, du % zelve met geieeltelyk , maar in Si gthkel aan 'i Volk wierdc gebiagc, ea iet goed ot ,fkeu7-n« ovetp-Jseven. Dan" naar ir.toslchen.deGo.um.suifvtlka var, eenige Leden is fc«**&£ -feerd. daar \ Vol- van de Oldarnbun , Hogetand , Go te«cn&pi*mëfcf:l,rnög èènen langeïto tyd r*r, di.da.Jnyke deeinTetningin dertptefen atie zouden blyven vet frtkin; daar wy hoopert.da: eerlang-eeee a-gemeeoe Coa Shotte voot -i Vo,:; van Nederland, fl werden d.arge Ei daar't zeer wel mogelyk is-, dal \ Volk van de Stad Gtonmgenvanzyn, .aar myn iniiep, ftn$ compet.erend Kg. afziet; caar'tzeer wel mo^yk is. dat ü 1£ Vo ,t t Ju, l0oa!s\nuis, goeokcit en ook in da S^en , Vg tot den ver eren voo.igaig van de werkzaamdedai Ier Commisfie , byaldien pene algemeen ConfUiu«e ■ Nederland teaeo onzen wïttt*h n o-jte aangenomen n or• Si «ordt opettgtlaten : terwylm gevalle van a Keur.- g ook dh inden tmnfrten zin word ger neen,, en ookde w eR tot minnelyke fchikkiDgen of-etittat, heb * gen , dat eet e czhortaioire Muhve, met nA o vaa 't'evcngenjelde weide g^^^.^^J 'Volk van GrVrÏÏngen te doen goed ot ».^™* Wig voot \ overige teeteieien vind cm van'r by de -. o-.mts E&SStffet. dufentUer.n,maar n,y daarmede, dat men vooral torge, dat door V^WW demarches alles «riet ui. zyn geheel wo>de ge-iagt, ik meen, dat deVerga«.eim6ioo mihouke vac' •dewelke deete ve.waningeo op * blicu in 't allernet* Mfrnett hebben , a s g Se , dewelke Hun Hoog Mojmde tor de gcfchiilen ia drProvmcieStad en Larde bebad hebben, bevoegd ts,

■ Tcens zest in fubftantier , , . .

n«r dc BK'er Reprefentant re» Berg», de woorden, tn he Contr a vervat eJ r^ere veue,Agi»g of d<> j districten ca deelt* Her Prontuii situeert, on

*„" Jtr zoo K- v , e wtlien aftelden eene jus ilicat e J5 de" Stad, dat n.«4yk dc P^ttcra

'jifie had behooren te formceicn een Plan vauWeuei eu aeskmenten , zoo zoude ik dezen Burger wel wnier. ver 2Öetog, ter eltièidatie deezer Verlag optegeeven-, w*

aar zyne gedachten, door deeze wootdea, ten contract trraeld, most Worden 'verftaan?

De B:i'-«er t. uB-ig,; weigert zulkste doen, zegrend;>, dat hy daartoe : iet verpot op- het ierzotk van een enkeld Lid der Vergadering, «a-r Slt hy 'beren 'is ora het Je doen, zoo d* Prefident dit v^rz-.)e'L.t.

Toeas v-^volgr,. en zegtt

ft zal dan de vryh-.A t.?eme.', o-r^aan deze Versader.ngt* «richten, wat de Sta ls-Gecora uitteerden (cn ook de »fl daat doot AerAaan hebben , dat.is eene . éi .f.Tieltingvande Jrtnar.cic-cre'brïa.gr.s.'Xusthie-e),, R rk-dvite\ Acideirufhe enan,lcre ir.ric ttti er, Hi, r van heb ft de Rhetfen , als UJ der fub«Coxm ffre, zten t-n:wcrriei>. , _

M r^toc ^ch, kunnen «ei tr,.SelVkbei V deeze woorden dfen' zin hebben, dat in de ónderfcheiden Dtstt|*m en dele!» der'Pro 'ibcié cèrecauwett vereenigm? en. JuWnhneliwg, ten a,hzkn van die matten zootfcn r-werkt w.-»r-.ten , daardievet' p-'f,i ><nr> 7eederd:'ann rlcef: plasrs yehsJ. • ■ ■ "

Do»ffiki ,yn SoMM de Disten na genoeg féa en dezelfde, en ^^-^^^^^ tn'dezeifJe Provinciale Cas geftort; ■ ■— htt j.ltitieeisr het ia waar, k eer,!f er^ate „nderfeheiden -.de Srad heeft haart, by2ondere RecbtsOftfminnen , doch dM%*a« een Ptownctaat Geuchtsbof, waar aan de IX « V^r.nisfen^^appeUonderwo^ ne , ^vn. - b^Acadetnie, is de'Aci.-L-rme vaa Stalen Lande cn dus van de^eheeb ProvinCleT H:.e doch kan 'er dar, eea nauwte vereent inren iréétifsieltinrtaefchie-aen var. die zaken, v )kè a«s zodanig reeds ,iaa-S=ha.iden. Hetisderhalven vaa I»en grond ontbloot, dat mei uit de vo..?fremelJe ^£eg in befcontraft vervar, wil aft.lden , dat ee Piov.neja. eConr misfie verplicht zoude geweest zyn, een plan van W t » e» Re-remenïen ten dce^n aanzien teformeeren; - deeewoorden' 1 nen dan feen anderen zin hebben ; daa eene: naawereverr-ai^rg en iréé»fmeltiair, ten opzichten van het Beftuur», L aik'de Drftneten en deelen der Provincie, welke alken dcor bet iui-oerea van eene gencraale Rezeer.ng, volgens be? Reéicinent van Pveprcfeatatie, kondfe gefchleatei

SS.. SU CimmisSe, door dé on.'etfcheideneDistric." ten van S.ai cn Lande. benoemd tot het Pian van R^ee.in* voor Jat Gewest, eene ai te nanwebetrek.k at h-bbèr vinde ik py ver. Jie^te moeren d< clarerren , dal fk gbe Ïeêne door dtVBur?er Rtp-céer^r ^morM Lichte yk het verhand.ide van die Cominr^.e is voorgedrag «n voot zvn« rekening oeerlate; op ï.) ik door myn ft» IwyVen óaat aan geen aveu febync te geven : terwyl ik my, lm opsemelde redenen , over du geheele ftuk, mes verder zal uitlaten.

i. Qcyers verziekt. datde'Bu'ger Keifer aües-, aaa«,2.?'» m zaak, k.1 zegden , wat hc»/er van bewus*

■ rW zyte, ais iyndf hy ■ a's tV.d der..Nationale VergariilveVigi, d-Xddatientegtrven., daar,waarbymttaat

' is dat te doen.

• ttoJort zhtti dat hy het «angevóerde vrrn den Burger Ge, V£fs ien fte'rkften moést appt.yxren; dat hy, voor hem, het vedra? van den Burger Keijh z.et finjulKt vond, ea herd,orU hem geavanceerde befebouwde veel eer avs■ e«. Sn» s^