is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CCt>i*° )

zoI!cn'j^SaiH«^ iq. «/edcr44tl, rinilcerjd zoo uit de byïW&VebiJttg^jfiuvan Unfifat^iyesi, als uit dis der geheele Repuóuek, welke onies-i/iAt-efts» U.icdea hadden behooreo te bewegen, eeaen anderen weg, daa door UaedvD in deezen is ingellagro gewofdên ,"xt volgea; ofltrti Cornrni^aasffn^hsnfaenjPTnread ditjeen en andere, onzes oordeels , by. hun Rapport genoeg gtzegd, en wy te&ieeren.oni op dit re-prét tot. he.zui ,',e-

Oadenusicrie.i f Barder»,,. w^se-n wy', da; gedane za' keu niet on gedaan^ j-uimea wurae,ni, et, dat hei ydei is. aich ovei h>i*oorkederjp- te beklage/),, waaneer men niet teff-ts ook maaticgu-cu .neemt v oor het toeuomendc , en dit'is dan ook de. réedè, d»t wy diede-i ons getoelen ojtiirend het .da.ar%iie.ü.cje&vi, a.igcmceoe Repufeiua' lie in Stad cn Lande hortelys doch onbewimpeld zullen inededeeitn: :.->p»tti svhzjjS ,i -.i

Wy houden het dan.citt alleen daar voor, dar he; recht, . het geen de . Oiigertprefeniterde, D,stncïto ree ameeren , om ook gcduurei.de dit uitlenen .tóttiuur. hunne Veuc- 1 genwooidigers , len aaniiea van het Gtwestelyke , te j verkleien, eu dus in eene algemeene Reprefeutatie tc participeeren, zo liquide , zo veer boien alle bedenking 1 is, clat men de principes or.zer Revolutie zou ir.ociti, I verloochenen , het c:u. öerissicque van een vry Volk i miiketner, , indien u.tn daar aan een oogenb.ik zou s vviilea tw-y'lïeJea, en dat he'; mitsdien i. groouieoartcin- , vaa.dikheid zyu zou-,.,dezeive lapgtr.djtn-yo lkekt nood-, j zaakelyk is ,. oii, hel .nodige te regelen , .elaai vaa vei liet- 1 ken te laieu; nia^r >,y moeien u daar oy vsrkiaaren, nat i wy, ibü'.tn Let 'er oi-veikooptelyKop aankwam (dan wy. k unnen riet terwagiai, dat men iti ten zaan vau eene i_0. doqrae.kef.de kUai.bry.kcjyknt-id , ce zaken daar, tos Zuu wi,iien iaie_p'uo-inei,)-or s indispenfabel verplicht zou- i tien ieekea.cn , g' ene" middelen, -welke in onze nu^t < zyn', on be piot, 10. ie iattc , om, ov»ree. b.jBiiiigd.p..u- < cipfs van GtlvkLe d, waar. vau wy ptofslii: doen, aae de Ingezeétentn dei Republiek, waar zy ook woonachtig t Zjn , in de Rtcbitn van t en Viy Voik te doen dc-ei. \

Z'w daar Burgers, Ulieden tptenc éoidaie wyzevoor- 1 gediagec, hoe wy ia het algemeen over het ltuit eene|, | algcmeene; Repreloiatie. in. Ap teijpecijve Gewesten ea j deelen, w.aar uu te taier o.: de K;epubjiek beftaai t.geajj j ken ; wanneer wynu hebben, na^gaaa de haai der ge; \ fchilltn , vvciiec op dit leipcCt in pjiedé.i, Geyyist, ge; t ieezen zyu, daa hcoben y . vurneeod ie .moeten oe 1 ginncn , met LU', der. te exiioiteeien , gttyk'wy dnuoen t by ctczen , net al dien erts., welke afi gewicat der i zaak tn oi.ze ittp.ic! ring vai, ons.,\oiduren *.dat gy ais 1 nog, bn.. ti. d i. kottyo ogt.yk-V Jd, het Coccepl .\w -J giement voor Ciiee.tr. Provirc aai Gewtsr-, so t',s bet- g Ztlve dooi boven.etnei.Se Coijii o ishegc iu." nu ti d'inop :u «. 12 Jmuaiy aatsneóvn tet Lan^t ■ V.c.ga.qen.-g van «J. a llt. ei GtwL-t is i g bug-, dtn 'v'oliee vr«.» ük, bad, uaancc t>e'!ioorl,k Mg^iMlR^l , tei go sa ct uf^caiia- • ibnsjjaj li ■■ i, asoe ('w oio -,i n ap\ sihJn.-f

g#»«.,:-,. n»»,.-..— 1—— ■

3^, ijs ui J «m imgtvisb lo , üarifsrioufqrj ïsbvjy - a -l

^ voordrsagt, en ny die voordragt voegt zodanige reede^i

nen , als in hei meergemeld Rappor z.yn gealleau:erd en M verder gepast zulfc oordeeiea , om het Volk van de S% te overtuigen, dat, cn het aigemeen , en hun byzondS xlapgia deze oaillandigaeden vo.dert, da: zy vau hul vorig beiluit al-gaan en net gemeld Conceps tot een M ierwe.p hunaer deliberatiea makea , en zulks ten eindt n hei geval van gotdkeunog, hst Reglement met dé£[ neesie^ ipoca, cn op tien voei vaa het oy hetzelve be"ife Maide, in.werking zoude tLuanen wordehi gebragt, eif ugeval van at keuring de . weg tot m.naelyke- fchikterrïtfl wsichen het- V,eik vaa de $radr. erf d« der andere DM gieten, ia conforrmite.i|f met dei-tutktoen de refp*öil3| Diitricten onderiicg ksiirtcerendeCóavenïle, onverwvldi tou kunnen ïLgttia^cu jwojtjso-.: • 't- * jH

Daar het nu or.vertüoptelyk zou kunnen gebeuren, dat, iet Volk vaa dc .S;ad'hét meergemelde Concept-Reaia nent afkeurde, en alroo de Weg tot mmnelykc ichilSL yog-» ingevolge de •zoeveugemeldeCdiaveiu-.' | zou tnuctm \ ;eopend wordea , zo vinden wy ons al weder verplicirf Juede-nre kenatn regéerea , dln wy verwagten, dat Gyii icuen in dat geval alle mogdyke facimeit 7ult tM\ neiigea , . dat ia de eorjie plaats en voor alhs en i lus met iet zyde-'ltdncg, zoo veel mog- i.k, vanall naere zaakea , welke ruifchen het uutnét vaa-de >taa en -de andere Diftricttn zoudetï moeten WdrdJI [eappiaueerd, de ingezetenelf der D.'itncfen , weltre tdf ner ioe geen deel aan de Reprefe uade gihad h enbnvl} laanoe op eene aan hunne bevolking eveiirediee wvté n ivorden toegelaten. 1 ■üiudeiyk, Medeburgers! doet het bclaig, hefeeéW vy in deze zaak lieden , ous van Ulieden reqmrecreri'fl iat oy ons o.-inen den tyd van vetr?ieB ya«e^ na d-re» cp,ie,oaze: Mi. live , informeert vaa her geen Gy ter vdlW .uc.iii.ge aan onze exhonatiezuh gedaan hebben. '5|

üurgejs.l e»a :deeze onbiwimpe de 'vÉrkUrW ocz^l evoe.eLs omtrend de za»v in -qaicliie, en vaa netgeeli vy vermeend,,-dat onze betrcfcümg tot h»t sehetllli 'olk van-.Mederland van-ons rordett, vooral warineeil y de gron.len aaarvan ia liet bygaaad Rapport vrvatl I andayig zuh heoben overwogen-, zou hes avertoWöl ya ïeis meerder tot 'aandrang iïarf"*ofi'ze i'ex'ioftaae* e voegen. GyiKdtu tog wür, zo wdals wy, ee'röü» lyven aaa ae bcginfelen onzer-Revofmie , In uwè \\ .iedeburfceren doen genieten die Rechten ,we!ïeey zelvt! I ;i;otttent ea waarvan zy , zullen zy anders eèn ocde-ll e vaa tea vry Yo.k tunncn genaamd worden°-niefl unnen verftoken biyven ?-üwe wysheid eu VryheidsJ ' «tdii-itiealceri ons daarvan .ieu w.aarhorge'; en wy mo en dan ook niet andeis verwanten, of; Gyde'lenl ! ti't gereiciyk eu in alldi deelen }n> onze adhor!aiï6v I

.leï.eieu

Sïlt^ ; ■ . i vti i ; ïl.r i ;jjjo 11 1

''t véryolg van deeze Misfive en Zitting in ons volgend Nummer.) j j

-LE en COe\!P. in de HAAGE.