is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 17* )

d£lok„«i,dl- *" ie Zyde d.lf Vo'k"«tegeBwoordiger$

regt y:zi\%ren •weike dK Voik ™het h°°*&*

vhTraL^?? meieteri'™ gelegenheid een ampel advys fiévoerd c■ h J?'cPI V"n degrondeD' "yhet rapporcaanconfoxmem. S'tek" ** VOlk0men dac rapport

De Lille zegt:

Onder het aanhooren der voorige Advyfen hebbe ik my, Burgers Rcprefenranten! ten hoogfteu verwonderd , over dc by aondere en van het alhiergewoonrigtfnoerafwykendewyze. waar op Uwe deliberatien , met betrekking tot het door de Commisfie van Buitenlandfche zaaken gedaane verflag, zyn aangevangen, en veelligt ftaan geconrinueerd te worden

Het is, zo veel my bekend is, van den aanbeginnejf, immers van den tyd, dat ïkdecergehad hebbe deeze Vergadering by te woonen , een vaste Cynofure gefeest alle deliberatie aan te i vangen op eenig prsadvys, hec zy dan door den tydelykcn i Prefident voorgefiaagen; hec zy by weege van Rapporc door I eer,ige vaste of perfoneele Commisfie, tengevolge van een De- s Creet der Vergadering, gefoppediteerd; het zy door eenig Lid 1 derzelve, onder de benaaming van een voorftel, *t geen uuch i ook voor een predvy* te houden is, in 't midden gebragr: — en dit als een rigtfnoer rc volgen was Ui, wys^eid waaaig , I alzo du het eenigsc middel is om dc delibe.atten eener zoo g lalryke Vergadering tot een vast punAtebepaaien , ais 'r ware fl ce concentreeren, en te verhoeden dac dezelve, en de discus e: lifcn over het onderwerp daar van niet wyd cn «yd uit een b; loopen, en daar door tyd, orde, en geduld verlooren ga. di Wanneer ik nu, Burgers Reprefentanten! dit toepasfe op ft net onderwerp thans aan deerde zynde, verbeelde ik my f> t m zy met alle befcbeider.heid en eerbied gezegd) dat wy by gebrek van zodanig prasadvys, waar-door, en waa*fcy betpoind van fü deliberatie woid bepaaldenaangeweezen,reeds wetkelykbezig f, «y» met au ie weiden over zsaktn, welke, voor als nog ten zi munten, üeenpoircivandellberatiekUKnenuirmaaken.eL. Jat lil wy ons aizo op den weg bevinden van meer en meer te extravagueeren. ds Immers Gyl. raadpleegt bier niet meeroverde propofitie van ht den Burger Rcprefei.ur.t van ier Jagt. cn nog vyfemwirtig (h onzer geachte Medeleden, ,, of deCommiafievanEuiren.and- £fl „ lcne zaaken verantwoording doen zal, waarom de Vloot «V „ moest uitzeilen, en w„aarum te vooren geer. embargo op alle Pr „Schepen zy gelegd."— Gy!. hebt dit reeds . fgedasn B. R i qu flonrop het pieadvys eenet peifoneele Commisfie. (waar van net ha eerstgenoemde L,d, zoo ik meen, de Burger R<, «femme di rrt,dc,ot de Burger Repicfemanr iJeinei yan Papendreckt i.O J reeds op dtn 10 November 1.1. tc decactcercn, „ cutdcCour wu ., misfie van Buittnlandlthe zaaken zal. worden verzogt, om Ai ., opening te geven van de redenen, die zy gehad bcefr, om de gee „ Vloot te doen uitzeilen, cn waarom voor het uitloper, van ged „ de Vloot geen generaal cmbaigo op alle Schepen ii g< Itgd Old

„geworden."., Gyl. raadpleegt ook niet, ove dc wyte 1

waarop de Comsnisiie van BuiLenlandfche Znakea verp igt li i

Ter Drnkkeiye van VAN SCHELLE & CCMP. in de HAAGE.

zoude W deeze verzogte opening « geeven •

over immers was reeds ampelTaediscuTif f J? " 't OP den gemelden to Noveen tl™oore1i en deêH waaraf was teeds bepaald by het mé—e.dè n ƒ, T *!

L'tfervolg van dit 4dyyS en Zitting iu onr volgend Nun, Jf

«.. todOtSz j'siX: taSiii™"u G[»ï

t. ^*5»aaB»MJi

ruer uurs der gro rfte verwarring in .ie Vergaderitia olaata n x Ktques.cn ,ot morgen in advies te nouden J .

■ «""«"Jevao den dag ,ynde'overgegaan, a

rden de delibcr. len over tet door de CommMle r„. dn' ,

Vergadering geaJj (Wneerd tot morgen ochtend ten 1