Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C %59 )

«daan, by-de daar toe beyoagdheld hebbende .CTscotiftitueer-

de Machten te bewerken; zoo is daar uit voortgevloeid, i ;nat dc werking Tjaa hun vetboi , zich niet verder heelt, urgeftrek' , dan tot dat geen,, 'r. wc|k ter haarcr dispoune.

, ftond • eti dat de Rentmeester vau datComptou , Cu.ife.rra zyn |

Hast, van tyd tot tyd, san D;.', Spieüng «fa TradAn-WC en :

ea-olumenten heeft bet-aid: wanneer na.de N*tn>iia,e i

Vergadering.het verzoek, door clen gemelden, Reque'jir.anc J

fcdpau, .inwilligde, zoude,dus de Rentmeester tweemaal be • < KUing dóen. .

i Wanne-J- men wyders ie aaarnerkmg neemt, dat deinhoud _ lvari"\ Decreet van 't Provinciaal Committé .van Hj[iaiid eau

JiUn aa .September 1796-, waar toe zig in dcezc 'c verfehil be- < rttbepaalt, in deeze woorden is-vervat:

! Is gghonrd 'l rapport van \ Departement van Atgemeei L Welzyn, od de by Marginale Appoii.a.rc.nt, in dato 13

il. Augustus 1. 1., tcu fine van fpo.-digadvis in deszelfis haaien \

'" gëfte'de Misfive van de Municipali-eit der 5-ad L-ierdam, 1

„ tendeer'n.le boo'fdzskclyk , om door't P.oemciaai Co.n- 1

L mitté geïnformeerd Ce worden, of Do. P. Spiering., welke ;

,, zeedert lange , op begeert -van eenige Eurtets, door de-Mu' (

I, ntcipailteit « deszejf» dienstwerk wasgefaspendeerd,thans I

I,» viel in 'de termen, orn tot't doen der belofte, by Decreet t

I, van 5 April 1. 1. gevorderd; te worden opgeroepen — ver- 1

L zoekende in dat geval daar 'toe de authorifuie deezer Ver- 1

I'^.•f^wnSrop*gedel^!»ereerd en in achting genoomen Zynde, dat, I Jjoe' laea U gedrag van gemelde Di>. Spiering voor de Revolutie ï* aHpzint3 de tenmetken heefr gedragen van deszelfs af kecrig- I sL rizoeid van de tegenwoordige ordevan zaaken, en deszelfs ver ST KleefJheid aari de oude Cönftitutie, en 'c Huis van Oranf j.-'«»lioe zeer ook deszelfs denk en handelwys na de iL omwending van zaaken indedaad wel eenige correöie meriiL' teert- is goedgevonden en verftaan (de Municipaliteit, by> extra'ft Refoiutie-, te reïcribeerer, dac dezelvegemeldeDo.. I"1Spiering ten fpoedigften voor zich zal reqpireeren, turn

'""zyne onvooizigtighedcn onder't oog brengen, deswegens p"'fcht-rnelyk zal corriReeren, en tot een tegcnover^efteld ge |" drag, als Lrerasr, en Burger, zal'exhotltüien, met byvoeI'»' g'ng', dat zyne langdurige fuspenfie hem in deeze tos billyke

*!' llraf wordt aangereekend; voorts hem tot 'tafl-ggen der bel'' lof te toetelaaten, en wanneer dezelve, zunder eenige de minfte I " tsefitatie doorhem gefchied, als dan vaa zyne fuspenlic te onf \ heffen , en tot het waaineemen van zyn Dienstwerk 'weder j toetelaaten ; duch by de geringste weigering ea* de voldoe* f" ning van dit D.ereet, htm dedely*: van zynen dienst te !,"' dimiiteeren, en daar van aan dit Committé-, als mede aan ' '| den Kerkenraad kennis tegecv.n,

I , En zal extrafl deezes gegeeven worden zo aan Do.SpU' I ''ring, als aan de Munieipaliteitrvoornoemd tot beider iulur ; "matte* cn omme zich daar natst; ft-ptelyk te reguleeren."-— ' ' Wat volgt dan daar uit ? naar rxyi, inzien , niet anders,als ! dat op begeerte van eenige Buri>t I, D^. Smering dooi de Municipaliteit in deszelfs diensiwetk is, gefuspendeerd ; dat zy , i na type overweeging, zigtnecde zaak verlcegea vindende, zig I adres.fe.cren aan 't Provinciaal Committé van Holland, die daar iop necmen 't evengemehieD-creet, waar by dl Municipaliteit (wordt gelast-om Do. Sp&lr.g^ welke uit h-e-fde dac deszelfs Me'Bk-en hasdelwyze , zoo voor als na de Resolutie gehouden, t-wel eenigt correctie roériieeit, ;fcherpelyk tecorrigeeren;. met' \<ibyvoeging, dat zyne tahgiuurige jtapenjie. hm in deeze tot flrsjytotdaangereeksni, met last zoaati Do. Spiering$ls

tl

tan de, Municipaliteit om zig Stiïtil-ï»: daarna te - tegaSac'-

en. Y . MAi-)(- -, -. '•* v» ," '

Wanneer men voo-ts by de explicatie hier vso in aanmer»' dag ,ueemt, dat ,'er fuspeafien beftaan, buiten inhouding va" rewoorie gagier:; 't w. Ik (zoo ik vertrouw) niemand met gaóftfl"-* tai ktwi.cn lochènen;—»■ Jat pecaale Weiten niet m )ge-n /eëx..1 d.crd , rnaar n.iarden istier uipsenom-n moeceit worde»,—» )il dc- Wetten alleen den fe-i-m gcv.n aan toekumendezaken, :n to; htt gepasfecide niVt moeten- word- n te ru^ geroepen, . zyn regulen om naar te doen,

Dc Wet, teteijwettt» nodijj hebbende, kan zu ks alleend« Vérgeuver, en, bmSk hem, ni. mand do.n : me; dat efif ét, iat dezelve ui'.^e^me kWSjfr va 1 wet kwam-c te erlangen.

Diiiaterheden 'in de Wet ixiUl-eerende; most nwn tot'op* eldering, en ontdekking, van den waaren zin de gandfehe V.t inzien, en over»v-eeg*ii , a;zoo uit U fxeu voar^aac, en ulgt , dikwils de waare mening van de Wet evident wordt „laar na de interpretatie omhellen , welke vry is.van alle vi-ieus" .ei .1 of gebrek , en 'cgevoeglykfte op de onderhanden hïbbende ,aak applieaael is, en met de intentie van den Wergecver bcsc,n leaït rt'- —-» iets :oi ie:naais voordeel ingevoerd , moe; men 1 e: te ftraf ver '.taaien tot zyn nadeel'; ea vau ds eigenlyksetefce is der w.orden no^it eerdet afgun, dan wanneer 'è .1 ar coi fteest, dat 't dus des Wttacvers mcening.is geweest; ■ naar in dubio liever ds- vtotden van d> W-tl-tan duist jUar.. ■

Met voor oogeti hjud.iig vau deezen (zc-o Ik vertrou.w) ölide gronden 't voorsf. Decreet overbekende, dan komf t my onder verbeteri: g voor., dert 'et zeervee! grond'ls-, wn te 'ustioeereu dat 'e laatft^ gedeelte van 't' zelve', w;ar'-toe zTf'ï [peeiaal de ques ie bepaalt, zfg enkel ejCfen-ieert 10; de fu-s-,pevp.i, en niets in zig beyai 't Éraeteméit of'Emolumenten. —»[trimers, 'e Decreet fpreekt allesn van de fuspenf..-, en 'er . wordt geen woord iu gevonden van 'c T.ed'. ment eu K-nolu-menten , het welk- (naar myn inzien ) daar in' zoude zyn ge» ■ fteld , byaldien zuiks -de intentie vau het 'provinciaal Com1 " mitté wis geweest, en welke dan ook aan het gTubüfteerd hebbende H-.llan.ife.he Collegie van Adminiftratie de nodigs Authorifatie relatief het d-oe-n dtei bstialiugen zoiade hebbea-* ;egi!cve-n.

De- Wetgever heef; gew ld, dat men niet van de'eigsnlyfce betekenis der woorden Be eide afgaan , door te bepsa'.en j daï t mer. zich stiptelyk laar na zoude regulesren. >«——-

li c denktjeCi.;, ea; zich de Wst e.akej tot de lufpenfl/ir • bepaald, 'is ook niec onrechtmatig of cnxedelyk ; ~—*D* Spierhgtiteft, volgens *tD. Crè.t, ecxi£e''cutrxu: vet diere i ;■-»■-> de Municipaliteit wordt geiast, hem zyneon^ooVzigt^éijea onder 'toog tebrengen, dt-swegensiclierptiyk'récjrr geetén, en iiem etst een tegenoverg.fteid gedrag re exhonee&nii. rBe-'t: by voeging , datzyne, iangduuri6e fa/pen tie iietn iu deae-tot billyka ftraf wordt aangerekend.

Maakt dit, te: zaarri gehootnen, geene aanineikeiyke corleCiie 1 -Voor*!,. wanneer-me-itot ie fafpenfic-bdtiettiyM m-'.ak" j datf daar a\-;*lve- ge-Atnigi 'is ^en zyn-HlesitintksfehM vtrvuU hzefi motttn worden, hy rins. ook kin irfc&ouiid ■HitAUti-vjrpyihf'- i te zyn, v*n zyn 'X sacttri-sv.t, op eei.e btianelyh.e- #yzé, (** aJ door riflitutis aan de Munieipaiiteit, of op ees,e aMfre -xy-ze) tt biloonen eie geene, welke'dezelve Utusjctitn voor s«a hebt/en ■ ■\vadrgenosn,en, met gemis daar te beiven van 'c séJa hy, ge« duutendu- de fafpaufie,. mat het crediien in vacatuuren heefe kunnen verdienen.' • - '

\ Is om alle deeze redenen, Burgers Riprefehtanten! dat' my de .taak is vöO*6eit0Q!-<'!1 vau-dien aaK-tesyn, dat dezelve a

3»u4*-:;

Sluiten