Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 523 3

Bréda, renoekeade met den port van iBtenda.ru der Bosfcben aldaar re. mogen worden begueftigd : — aan de CommisSie van Supenntendeotie, om 'er het nodig re^uard op te flaan, * ,

Een Request van /. D. Rademaker, verzoekende , met een post begunftigd te mogen worden : — aan de Commigfietot de Ambten, en het Uitvoerend Bewind , om'erhet nödlg regnard op te nemen.

Een Request van J. G. J. Neratius, te ke .een ge- vende, dathy, in den jaare 1787 gedund fcebbeads on j der het Regiment van' Hardsjibroek, na de omwenrdieg vandatjïar, om zyne patrio tifche gevoelens, ii «dimtt teerd geuosden ; dat hy'zich vervolgens naar [TOhffvg be-

■ geven, en onder de Vaanes der Vryheid gwiénd hebben- j de, 11a de heilvolle revolutie , is zyn Vaderland , inge solge decreet van H. H. M. is tê-rug gekeesdf-alwaar hy, , in ftede van geplaaxsi.» of geperfioneerd te worden in den t rang, waarin hy in Frankryk treeft gediend , door hét * CommittéteLande op pennoen is gefteld in den rang 1 ia ■

• welke hy in geraelden jaare 1787 is gediaaitteérd ge wor ] 1 den : dernalven verzoekende, dat hy als nog in zyri ,ffec- ;

tiven rang mag worden gepenfioueerd : -4 geiteid in han- ] den eener peifoneele Commisfie, en daar toe benoemd de Burgers Gbvers, Bruins en Beljaatt. j

Een Request van J. IVeebcr, verzoekende om pen , Coec : — gehouden in advys totdat bet werk der pecüoe- j tien zal zyn afgedaan.

Een Kiqnest van J. van der Ven, gewezen Secretaris 'c van Alphen, Baarle en Gaart, al nog veizoekende, om

• betaling : — aan de Commisfie van Superinrendentie over

, de geabandonneerde goederen vaa den Vorst van Nasfau. 1 Een Request van een aantal tiurgeis van Breda, verzoe 1

kende, dat de zaak van Carnpen door deeze Vergadering 1 -op nieuws mag woidfn onderzogt, ten einde de Volks-

onderdrukking aldaar niet ter navolging van andere Be- .

ftuuren moge fttekken; en dat iatusfehen de aldaar ge '

■ daane Publicatie , waarby de Leden der voormalige Ivfu1 ni:ipaiiteit vanCaropen gecondemfieerd zyn tot de voldoening det orkob.en, door hu* gemaakt, en de Volks-So- -1 cjeieiien r.yn verheden, mag worden gefurcheerd: ■;. • t gerenvoyeerad aan\ Uitvoerend Bewind.

Een Riquest van IV. P. van Dyk, verzoekende de in- ( terceifie deier Vergaderirg by het Fransen Gouvernement, ) tot vo doening zyner deugdciyke preieniien: — gei&n-, r voyeerd aan 'i Uitvoerend Bewind. (

Een Request van Burgers »an Middelburg tot inffaad- ' houdirg der Gildens : — gehouden in advys. * t

Een Request van Burgers van Bergen op den Zoom, ten zeiven einde fttekkende: — waarop hetzelfde. Decreet is gevallen.

Een Request van C. dg Jong, te Delfsbaven, verzoe- '

• kende , foor de tusfcher.kotnst dezer Vergadering, b. taling té erlangen van zyne wettige prere.rdie ten laster der Franfche Republiek ; — gerenvoyeerd aan "t Uitvoerend

' Bewind.

Eer.e Miifive der'Ma* icipaUtéit van Coeverden, der Vcrgidenig ;net den behaalden iriumpb op de Fusderaln,- 1 ten en Answctaten , welke niet dan hun erfjes fjtooiheid"

aedoeiden, geluSwecfchende; me* BefÈipfe-, datzy tot Xittandhouding der gedecreteerde-beginfJlen afleg vei! heben , en dezelve mei goed en bloed zullen helpen verdenger). *

Een Adres van gewapende B 1 rgers van Leeuwarden. % re-en Acties der Leden van de Bö^éVSaciewit van Moer-apeile, onder de zmfpreuk voor ié:i en ondeelbaarheid.

t-n Adres van burgers van Vuteo.

E-n Adres van het. Regiment van Saxen Gotha, te lelvoeiljujs ln Guarcifoen leggende.

Een Adres van Burgers'va . Heemftedfe en Berkenrode.

f*'.e Ahflje.der Musicipali eit van Aspcren

cl £a ? een 8root aa^al Stemgerechtigde Beiers van Sïad Helmont.

1 E™:Ad!es va", uurS^s w> Warmond en nog eeni2e an. mjStofo* alle houdende geïukwenfehinJn met het ebeurdc op den 22 Jsnuary. Eene Misfive van de« Raid; van Mofltfoort, van dea .vltden inhoud , met kennisgeving hu-.ner Organifatie a's iet Admioiitrerend lkliuur van die S'ad : — op alle Mjffi Misüves en Adresfe'a de gewone Decreten «nonen zyn. . 6

Eeti Request van Camelia van der Voort. met byge[oegde Brieven vanvoorfchryving van Wethouder™ van 'en Mage, uaarby verzoekende, om venia aetatu: ■— ;eaccordeerd.

'eftfigS Re^uestea om Paspoorten: geaccor-

BC Burger Ploos van yfe^/produceert, n^nens b Commisfie, tot itvilie van hec lleglenieiit van .Mie voor deze Vergadering beuoe.ad, dat Re5iement zodanig als het door gemelde Commisfie s gealtereerd geworden; proponeerende om het :elve op het Bureau , ter vifie voor de Leden 'oor te leggen. • •' '

Govers..,vermeent, dat bet beter was.d»t hetzelve verde voorgeieïen en ogenblikèeiyk Artialatim afaeaan. ^ °

Var, der■ Hoeyen zegt dat, hoezeer by een vyand is van het .oen drukken van fiukkin van weinig aanfreUng. hv echter *t \egf!er'entJVanJ 0fJe v°t»-deZe Vergadering van dat ge«gr befchouvvd , dat het wel verdient iedrukt, gedistribueerd. n tegen een bepaalden tyd aan de orde van den da- ecft-li e woruen, als wanneer de Leden gelegenheid zal'geWca vurden, om dat Ruk bedaard te overwegen.

De Piefidtnt brengt in omvrage, of het Huk als lan f 1 worden gedrukt? — Eu wordt daatoeR»:orcludeerci, en heden over agt dagen aan de Jrde van den dag gefield.

Vervolgens wordt in deliberatie gebragt het ronrftei, op gisteren door den Burger Ploos van êmfiel gedaan , zynde vau den volgenden in-

Burgers Reprefsniamcn! daar alle Gewejielyke Souve V ? ? 2 . rat

Sluiten