Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRT/IEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

Extraót uit het Register der Refolutien van het Provinciaal Comiiiitté van Holland, genomen op

Den 22. Juny 1797* Het derde Jaar der Bataaffche Vryheid*

"fs gehoort het rapport van het Departement van Algemeen Welzyn ; hebbende ingevolge en ter voldoeninge van het mariginale appointement van het Committé Provinciaal, van dato den 1. Juny dezes Jaars, geëxamineert, de Lyst van wegens de Geauthorifeerdens uit den Raad derGemeente, tot waarneeming van den Ontfangst der Verpondingen, zoo ter Thefaurie extraördinaris als der honderdfte Penning over de Stad Arafterdam, van de Perceelen waar voor fplitfing of geheele vryftelling der Verpondingen werd gevraagt, ingevolge van het Decreet der Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland, in dato 3 Juny 1795, en nadere Refolutie van het Provinciaal Committe' van Holland, van den 15 Juny 1796 , ten behoeven van de Kerken en andere Godsdienstige Geftichten van andere Gezintens, met byvoeging van de Requesten door de Pastooren der Roomfche Kerken en Opzienders der verdere Kerken en Geftichten, genummereert van N°. 1. tot N9. 30., aan het Committe' voorn, ingeleevert; dat voorn. Departement dezelve Lyst hadden gefteld in handen van de Commifen van de Financiën, ten einde de Nommers en Sommen van de opgegeven Perceelen tegens de aldaar berustende Quohieren te confronteeren, en conform dezelven waren bevonden, en voorts uit de verklaaring van gemelde Geauthorifeerdens van den Raad der Gemeente agter de Lyst gevoegt, was gebleeken de fplitfrngen en vryftellingen te hebben gedaan na hunne beste kennisfe en weeten, mitsgaders, dat de Verpondingen, van alle de in de Lyst vermelde Perceelen waren voldaan tot den Jaare 1794 inclufive, en mitsdien aan het gerequireerde by gemelde Decreet hadden voldaan, en dien volgens het effect van de geaccordeerde vryftelling behooren te genieten.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan , de Commifen van de Financiën by deezen te authorifeeren, om op de Quohieren der Verpondingen van de Huizen der Stad Amfterdam af te fchryven , de Verpondingen, waar op de Kerken en verdere Godsdienstige Geftichten van andere Gezinten , volgens de gedaane fplitfinge zyn geftelt, en dus van de Perceelen in de MinutLyst in deeze Refolutie geïnfereert, waar van aan de Raad der Gemeente der Stad Amfterdam Copie zal worden gegeven; mitsgaders de aanflagen der ordinaris en extraördinaris Verpondingen van gemelde Stad met i.January 179ste verminderen, ieder met een fomme van twee -duizend vyf- en - twintig Gulden fes Stuivers, en over de verloopene Jaa-

A ren

Op de Quofiié* ren van V~?rpondingen van de Huizen der Stad Amjlerdam aftefchryde Verpondingen, waar op de Kerken en verdere Godsdienstige Geftichten van andere Gezinten, volgens de gedaans fplitzingenyZyn gejleli; en voorts als in den text.

Sluiten