is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *?9 )

fat zyn, dut omtrend dè'.'poinct door anx zadanig zal t uraengehandeld, als regt cn gelykhzid , beneyens de ( (\eur van 't Reglement op onze Pergaderingmedibren- i

jioj nader in de Misfive van den 5 January van dit ' W-a 't Beftuur hid ii verfcheide conferentieu met de : Cpmisfie van Finantie op voldoening* vaa deze belofte fiigedrongen, dog telkens vrugteloos, wat kaa'c nu : süers doen als by dete laatfte executie daarop aantedring>, orn, waar 't mogelyk de Ingezetenen van dit voorpl'g Gewest van de zwaare last der executie te berrydi, nu vordert oolc onze pligt om te behouden de goedfrouw om aan deie belofte te voldoen, jk concluleer derbalven toï verwerping van't Rapport Bom volgen: 't advys van dea Reprcfentant van Sons(>''< op nuaiws deze Misüve tc ftellen ia handen vaa de immisfie van Financie.

fan der Jagt zegt:

durgers Reprefeptauten 1 Ik zal alle ds aanmerkingen d zoo even genaakt zyn, niet refuteefea, alzoo 'er »r veels refl.xten onder zyn, die nTmynitzien, niet t; matetie, die wy thans behandelen , dienen. —— flt ko.nt hier niet in aanmerking, Burgers Repref tarnen ! too al; de Barger Reprefeutant USon prille zegt , of de 5 Millioenen in qnestie , ïif de andere gewezen Gewesten, zouden behoo iji te woidea geliquideerd, maar — .de questie is £r, of die fom zoude kunnen worden geliquideerd op « Petitie van 40 Milltoeien , cn dir zeg ik volftrekt

fn —— en waarom niet, de wettigheid derp.etenis hier de quejtie niet, maar het zou allefintson wetng jd ; datingevallede pretenfie al we'tig ware , ésielteop de ..Millioenen zoude worden geliquideerd.—DeVerga Jeiing .in die wettigheid, waar van dé Burger Reprefenu-m wnfoff zoa breed opgeeft, nader doen onderzoeken •d oai zoo wettig vindende, kunnen 'er ook andere Miriu1 des.wegens worden genomen, alles onverminderd de lf!e afheu ing der 40 Millioenen voor den dinsi van lm. — Ijt zal my, Burgers Rcprefemanreji 1 een ?e K&ef voio^flclien , die ieder onier gemakkelyk zaUun|n beantwoorden.

Kan hei Adminiliraivef Befteur van Holland , nnnog, i;er de fioanciecle operatien , vpoiflagtn , aan deze Ver. der'ng doen, welke de operatien door de Nat-o a'e •rergadtring, uit hoofde der onwi'ligtjeid van het Pro■'taciaa! beftuur vaa Holiïmd, ,ctn 2 ch de nedge Pen■ ngen aan te fchaffen , vöo.' dep algèmeitn.-n di'Èest des -aletlands gepetitioneerd, ".v^eloes maker». — Imkers heeft deeze Vergadêi^g'de» na' jAr-uary ,• de dag e slle furnhei: vaa het Gpii^tnen.eot natst d&ajftei d e,n heef', daireèfttld , ^èscjtéUAtiè dat alle FiLan'te'e mefu-e's, en de Decreeten der aNatiooaaie Verga::nng daai omtrend .genoaun , zouden zyn en bly ven in ille 'kracht; het rogm«tk , dat d't atl.irh.ediaaii.st _De j«ct diea dag gcootnen is, was, orn as^n de Na-.ié te irzekfren, dat de oude -bataaftcfee tiojw; waarcp.de urger RepieieEtant Fronhef/ Vqc>, ,ï«j.i#^ $4t? \o,or

ene onuitwischba*en regel zoude b'yven vootdoyre». n geene Geldschieters , ndg Leveranciers eenige vreet noesten hebben, dat de aangegaane engagementen , met iet voorig Federatief Gouvernement gemaaer, eenig geraar zouden kunne, n ly den, dat detelve niet zouden kun-

ïen worden voldaan.

Die Geldfchieters en Leveranties s zyn het die by de daarlelling der Petitiën van 40 Millioenen verzekering bekwamen , wanneer fommige Gewesten hunne quota's niet tanzuiverdea ,dat eene Executie de waarborg zyn zoude, 3m]het beloofde rembourfemént, ende.voldoeningvoorgeeverde noodwendigheden, voor den dienst det Vadèrands voor hun te fecureren. ——' Nimmer had dit mogelyk geweest, orn op eenen Joslen 'voet eeraige voorfchotten op de petitie van 40 Millioenen te bekomen , indien de Executie 'cr nietby ware gedecreteerd geweest, en ieder dus verzekeid kan zyn, dat de 40 benoodigle Millioenen ook wezent'yk iu's Lands Cas zouden worden geftort, tn ingevalle immer eenige verhitderingpf te tugtrekking van hes woord van h;t Gouvernemeat plaats heeft, zoo heule ik my verzekerd, dat niemand eenig voorfchot op eenige Heffing doen zal, dewyl ik niet kan onderftellen iemand dwaas genoeg kan gerekend worden, om zich zelf, opiettelyk te willen ruineren.

En Burgers Reprefmtamen ! hoe het mogelyk is, dat men onvoorzichtig genoeg is in de Misfive yan Holland , om dat gewezen Gewest, te willen afichiiderea , als het meeste geleden te hebben, boven^r.r'ere Gewesten,ten tyde der inkomst onzer Franfch'tKBröedere-!, is ie;s dat ik my nimmer had kunnen verbeidden , ondefftéld 'ie kunnen worden. —— Waren ot-zedapp+e Broeders door de vermoeyenisfen des Oorlogs afgemat niet reeds gefpysd, en gelaaid, gekleed, en gedesr , in dé voormalige-Gewesten .vaa Baiaafjch Braband'en Gelderland? zyn daar de eerfte opcifferingen niet grfcbj.ed, alvorens hunne gezegende aankomst iavgeweiea*Hallacds-Gewest jfilaats had ? lyn de Asfigaatea in Holland onTfangén, r.iet alken, door het Holhnds Gonvernernent in Recepisfen, en realerhand in Obligatien' terwisfeld? zyn 'er geeie eadeei/geNegotiauen door Holland.gedaa.'-? als bi voorbeeld de Lotcry .van 13 MiUioenen in 1796 waar-vin het verlies dcor eene am&'gara* o.er' de geheeie Repub;i,;k"gebracht' wordi 3ro«,tthit, Bursers Reptefenianl.tal by eene generale liquüatie van .fchulden, gervaakt in het begin van 1795., uit hoodzaakelykhéi'4 voor'de Req'jJfiïien dej inkcniende Armeen blyken, datHoliaui nog wel iets fcbuldig was aan dè andere Gewesten? —1 •Dir. hoe dit ook. zy -— die Urgaven voor 1795 . knn•tep', myitsjnxieni, ncoit op dé Petitie van 1797 worim gel.qu;de.eid, dit ivas .reeds dea 19 July laat«!eden , de wyzs rr.aaucg.ul duor rlc Na!ions2{e Vergadering ge■ jp%.met>, dat 'er geene betalmgea, |jt welke-j -hoofde-gepre.Mcer.l, op die begrotingen voorden dienst van dat of d-.t jsar gefchikt, kunnen worden gearjmittcerd. — E<-, ds he.t be.halven bei r.-tdi les^anc-erde , Burgers Refie •fettanten 1 niet.e^n v ooit echt voor de Hollandfche If ge.ïfïentn , dai zy by Aaticipa-iö hebben ^kun'-en Foor- • teeren, daar voor by eeae Anticipatie 5 per aScntHamt Z 2 nic-