is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n * ,1 . c 454 )

Gratificatie, aan hem, als Uitgeweken Bataaf competee-

rende, roag^begunftigd wordenr san de Commisfie

tot de Bataven elm confideratien en advys.

Een Request van Jan ran Engelenburg , daar by verzoekende, dat de tegen hem ondernomen procedures, ier oorzaak dat hy de Municipaliteit van Veenendaal zoude hebben geinjurieerd, mtjgen wtotden gefarcheerd, cn dat alle verongelykingen en onrechtvaardigheden hem aangedaan door eene perfoneele Commisfie uit deje Ver gaderitg mogen worden onderzogt: — aan het Intermediair. Admitiiftratiefi; Befiuur.^auTlet voorftiailig: Gevlast Gelderland om fpoedig bericht.

Een Reqaest van Jodocus Cornelis Sibir.acher, thands nog te Amftcidam woonachtig,inhoudende.ee,n deraelyk verzoek ,«-alf flébbfende fiêgu ge//een Schepen en Heemraad in de Diemet-cf Watergraafsmeer, en hebbende dus Ae»! alleen over lift Polder Beftuur dier. Dyka|ie_ adminittratie gehad, en"ür»«ntóïcl-geviifcny'^k^fcent' in cas crimineel en civil heeft helpen admiuiitrseren s —geaccojdeerd,^,.. lt t JM ^

Een Request van e-.t,\zr. E:g*naars van Koogmolens, gelegen in het voormalig Geveest O mysfe!, daarby verzoekende ..fthadpj^&.ie-.-wgett worden gc-Uc-kl v-egen-s 6et aanleggen vaa qieuwcgeoctroyeexde^oornmolcts aldaay — "aan het Irrtcrm*ciia,r Adntiniflratief Beftuur van Overysfel om besi{;..

Een Request, van Chrutïaan Voegt c. f., alle Burgers van Amfterdarri, zyrde van dea voigetndja inhoud;

GELYKHEID , VRYHEID, EEN en ON DEELBAARHEID,

Aaa de Conftitueereude Vergadering, ■ repfefenierende hex Üataaf. i ichfc. Völk. .

Burgers Representanten !

Daar de Ondcrgetekerden alle Burgers van de Bataaffche Republiek tot hunne verwondering uit de Dagbladen uwer Vergadering hebben ontwaard , dat eenigen hunner Medeburgeren zich aan uwe Vergaieringhebben gedresfeerd, met verzoek, „ dat.by de aaoftaande itea> ,, mireg over het Plan tan Staatsregeling qok de wil des

Voilts zal worden gehoord of ook ditmaal de helft of „ twee derde der Leden der tegenwoordige Conjlituee

rende Vergadering zullen worden gecontinueerd'," en op den voet by de Conftitutie bipaala en het zelve Vertegenwoordigend Ligchaam zulkn overgaan.

Üan daar de Ondergetekendems verraeeneu zodanige aanvraage rechtstreeks aanloop tegen de Rechte» van hit Volk, protesteeren zy ten fterkften tegen zodanige Refolutie, indien dezelve onverhoopt by uwe Vergadering mogte werden gedecreteerd, latende de gevolgen daar van ter verantwoording van die geenen, die aanleiding tot zodanige Adrtsfen hebben gegeven: en verzoeken de Ondergetekenden, dat dezelve geen poiccl van deliberatie tooi Ul. Vergadering mogen.worden.

Heil en Eerbied i

Amfterdam den 8 April 1798. Gefteld in handen van Bosch c. f,

Een Request van D. K.deTrfeu, gewezen Burgemeester en Raad in de Vroedfcaap der Stad Alkmaar .daarby verzoekende dispenfaac v-aujhet verbod, by het Decreet deter Vergadering yan den 30 Maar-- 1. 1. bepaald, om"■f-nd het verkopen of veralieneenn d?r Goederen en Effecten van nen , die Leden of Min. . s van het vorig tieftuur zyn gew«sr, en permisfie o .1 eenige aan hem toebehooreode Larjderyen 1. le Pvder de Rype publicattelyJt te doen verkopen, ten einde daar door in ftaat gefteld te worden , om zNyn aandeel in den laatften termyn van de Heffing van 8 pCr., en andere pretenfiefl ts kunnen voldoen: — gefield, in handen van Costerus c. f.

Een Request rtn dc Kerk- en Armmeesters van Woupogg+V daarby verzoeke. de, dat zekere refolutie van het Administratief Beftuur- van het voormalig Gewettl Holland, ten hunnen opzichte op den ao Maart 1 1 gwtu&en, yfcrde. gefteld buiten effect, met verklaring'ji dat de tea deezen op den ai Maart 1798. door hen gedaans: en door de twee prefs, t geweest zynde Coow misfarufen geapprobeerie Kerk- en Arme rekening wel! cn wettig zy gedaan; en voorïs dat, met betrekkina tot ae daarby aan hen gedaane bedreigingen zodangei voorziening mag worden daar gefte'd, als deeze Venfadermg tot maintien vsn hun goed recht vermeenen lat tc benoren; en dat intujfen-ïn furcheance mag worden verleend: —-. aan he. Intermediair Adminiftratief Be-i ltuur van Holland om ber^c, i„et furcheance

Een Request vaa C. J, Ftnkenbrink, wonende te Hattem, verioekende fchaêvergoeding, wegens geleden plunderingen by dc omwending van den jaare 1787 ■ daar het voor h.m niet gevoeglyk is, een post van de" ze Vergadering te iropioreeren , als zynde wegens blind* heid buiten ftaat, denzeiven te bunnen waarnemen : — aan van der Hoeven c. f.

Een Request van S. de Leeuw c. f. alle te Leyden; woonachtig, daar by verzoekende, dat de Commiifie van Superictetdentie over de goederen van den Exftadhouder mag worden gequahficee'rd, om aan hun betalini te doen van de intresfen hunner Obiigatien, ten lasten

van gemelden Stadhouder: . aan de Commisfie vani

Supenrstendentie, ofn confideratien en adrys.

Een: Request van Frederik Reeder, gewezen Boden van het Intermediair Adminiftratief beftuur van het voormalig Gewest Holland, daarby verzoekende, dat, daan hy, oy deReorganifatiederBodens, niet weder geplaatst,1 en daardoor van .alle mid leien van beftaan is beroofd geworden , deze Vergadering h m met eenig Penfioen geliefde te. begunftigen : ■ aan Schermer cn het Bureau. [

Een Request vau J. F. Rycks, gepecfioneerd Ritmees' ter van het voormalig Corps van Salm , daarby verzoekende, dat deze Vergadering zoude gelieven te verklaren, dat het fuppleaient Penfioen a / 600, aan hemt by Decreet der Nationale Vergadering van den 17 Juny gerekend wordt, ingegaan te zyn metdeü 30Juy l795'- aan 's Uitvoerend Bewind, om confideratien en advis. ^ , ;,ï.v- ,y 1

Een Request Jan Wynand van E? Bonté, te Amfter-

damp