Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«2/, /ff ƒ L i

/// ö ^*

PRVHE1D, GELFKHEID, BROEDERSCHAP*

Extrv.ct uit het Register der Refolatien, van 't Provintiaal Com-; mitté van Holland, genomen op

Den 23. Novemhsr 1797.

Het Derde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Jn agting genomen zynde, dat by het 8. Art. van de Publicatie van den 3. July dezesjaars, rakende hec meeten van het Zout bepaalt is, dat de meeter by elke party ongerafineerd Zout, welke hy heeft afgemeeten , verpligt zal zyn te voegen, en ter hand te ltellen aan die geene, die het moet vervoeren, een Declaratoir volgens het formulier daar by gearresteerd; dat op veele plaatfen alwaar Zoutkeeten zyn, van dat declaratoir maar zeer weinige benodigt zullen zyn, en dus de kosten voor den Lande te hoog zoude lopen, wanneer in de Steeden daar dezelve benodigt zyn een riem wierd gedrukt, als mede dat eenige Inftru&ien, zoo voor de Ykers als Meeters apart zullen moeten worden gedrukt, ten einde aan dezelve te konnen worden ter hand geilek, als mede van 't declaratoir Liet. F. zo is na deliberatie goedgevonden en verftaan, den Commis Heyns door deze te gelasten, het van tyd tot tyd het benodigde getal der voorfz. Declaratoiren en Inftructien alhier ter 's Lands Drukkery te laten drukken, om daar van de Opzienders van 's Lands Zegels te kunnen voorzien, welke gelast worden ten fpoedigfte aan den voorn. Commis op te geven het ge-; tal welke zy vermeenen voor een jaar nodig te zullen hebben.

En zal Extraft dezer gegeven worden aan het Officie Fiscaal, den Commis Heyns, en de infpe&eurs tot narigt, en aan de Opzienders van 'sLands Zegels in de Provincie alwaar Zoutkeeten zyn, om zich daar naar te reguleeren.

Accordeert met voorfz. Refolntie,

NINKUJKE BIBLIOTHEEK \ Verz. plakkaten (

| q iï'3" 6.4

Sluiten