Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c * >

ï?RYHEID, GELVKHEID, BROEDERSCHAP.

Het Provinciaal Committé van Holland

AAN

Alle Municipaliteiten in Noordholland tot aan het Y, Be verwyk, Wyk aan Zee, Haarlem en Léyden.

Medeburger, si

JL^Fadf Het Committé tot de alpemeene zaken van het Bondgenootfchap te Lande > aan cps, perMsfive, heeft te kennen gegeven, dat* ingevolge een gemaakt arrangement, de Franfche en Bataaffche Troupes voortaan geheel van elkander afgezonderd zullen geplaatst worden, en dienvolgende de laatstgemelde alleen Noordholland tot aan bet-Y, Beverwyk, Wyyk. op Zee, Haarlem en Leyden, Friesland^ Stad en Lande., Drenthe, het Quartier van Zutphen, van de Veluwe, Bommel^üTlaiel en Amersfoort zullen bezetten, en deze ftreeken eerlang "geneel Öoot Me ^rarilfcne Troupes zullen verlaten worden, en in het vervolg alleen door Bataaffche bezet blyven, met inftantelyk verzoek dat-Mi^vde^nodige mefures wilden nemen, dat deze Troupes gebruik ^zou(^(p^nJ^en^n)aken van de etablisfementen, zco tot logeering1 'dVr 'MfejTb happen, ^ls tot ftalling der Paarden, welke voor de Franfche Troupes door TJüeden in gereedheid gebragt waren, en voor dezen van geen dienst meer kunnen zyn, en zulks tegens betaling op den voet der Refolutie van welgemelde Committé' op den 20. Juny laatstleden, omtrend de Bataaffche Troupes alhier in den Haag guarnizoen houdende, genomen, waar by bepaald is, dat iedef Militair, om het even van welk Wapenfoort, zal. betalen, of op zyn leening laten korten, voor Logement en Fournitures vier ftuivers per week, of by korter tyd in evenredigheid van dien; dat daaf en boven, door ieder Ruiter voor ftalling van zyn Paard, per week of by korter tyd, mede in evenredigheid van dien, zal betaald wor« den drie en een halve ftuiver; — wel verftaande, dat de Militairen Voornoemt, daar voor Logement en Fournitures genieten; als zullende zy by ontflentenis van een van beiden, het welk de voornoemde Militairen zich zeiven mogten verzorgd of aangefchaft hebben , zoo veel minder worden betaald; als: voor Logement zonder Fournitures ée-n en een halve ftuiver voor ieder Man per week; en voor; Fournitures zonder Logement twee en ée'n halve ftuiver voor eider Man pet weck; — vooral het welke, invoegen voorfchfeve te betalene,aali

de

§ KONi.NKL'JKc BJ32J07HEEK I Verz. Plakkatan

^ a 17") Na 6|

Sluiten