Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Js gelezen een Txfrrct «ft hetRegifter der Beflu'ten van her Uitvoerend Bewind der Eaa;fkhe Republiek, hier Laar vcigencc geii-sereerd:

. No. 40»

G ELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAR

Extract uit het Regiffer der Pefuiteri van het (invoerend Bewind der i ataafscheKepu» bliek.

Maandag den 29 Ju?y 1799. Hét Fyfde ^aar der Bataaf'febe Fryhe'td.

Js gelezen eene Misfive van den Burger H. van Blomberg, CoT lonel der Gewapende Borger Macht in her Departement van d?n Amftei, van den 27 dezer lopende Maand, daar nevens inzendende copie eener by hem ontfangene • aanfehryving van het Committé van Binnenlandfche Correspondentie der Stad Amftercam, betiekkelyk de menigvuldige by hen gevraagd wordende certificaten, ter cb.ineering van Buitenhndfche paspoorten door Jonge Lieden, welke iïi de termen van de Burger wapening vallen , zonder dat het tot neg toe in hec vermogen van het Committé is, om zodanige Jonge Lieden de gevraagcertificaaren te weigeren: -— en berichtende de gedagtc Collonel, dat hy het Committé van Binnenlar.dfche Correspondentie had verzogt, om provifioneel ,en tot zo lange in deezen door dit Bewind nader zoude zyn beflist, alle paspoorten, dewelke door Jonge Lieden, die mde termen van het Reglement vallen, en als zodanig geregiftreerd zyn, of die zich hadden behooren te laaten regiftreeren, niet dan om redenen van het uiterfte gewicht te verleenen.

Waarop gedeÜbereed zynde, is beflooten: alle Departementale Beftuurerj by deezen aantefchryven, en te gelalten , om geen e pas-

poor=

GEL YKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

Sluiten