Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voo* 7 Land.

QELYKHEIP, VRYHEID', BROEDERSCHAP.

Éxtract uit tiet Sltaütcr dcrSkcsotuticm

van /zei 2se/tarttmcntmxt 5&&j£uur

3ü2Alkmaar der, ao Augustus 1799.

Het Vyfde Jaar der Bataaffebe Frybeid-

"\<, geleezen een Extract uit liet Regïfter der Befluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataafsclie Republiek, van den ia deezer loopendc Maand Auguftus, jDaar by naar geboord te hebben het geraporteerde.

1 op eene Misieve van dit Deparrementsal Beduur van den 2 deezer loopende maand, ftrekkende ter voldoening aan het Bed uit van het Uitvoerend Bewind van den 49 Jury. « de reqttefte van Pieter Houttuin, Lid van dit Beltuur, daarby opgegeeven hebbende de redenen, waarom hy gemeend had niet te moeten concurreeren et de ref.'lu'.ie, door dit Beftuur genoomen, npzigtens de niet bekragtiïing der geloofsbrief van den Burger L. t. de Kempenaar, en eindclyk naar lefture eener misficve van den Burger L. T. de Kempenaar, waarby dezelve declareerde, de op hem gevalle keufe,'als Lid van dit Beftuur, als "ten eenemanle ftrydig met de Staatre^ehng, mee te kunnen accepteeren: dit Beftuur aanfehryvende en gelailende, om te zorgen, dat d« Grondvergaderingen van den 6 en 7 Ring van dit Departement, ter verkiezing van twee Leeden voor di' Departementaal Beftuur, de vereilchtens by de 156 Art. der Staatsregeling bepaald hebbende, m plaats van de Burgers L. T. de Kampenaar ,ea Tb. van der Vliet, behoorlyk worden opgeroepen.

En is, na gehoude Deliberatien, beflooten.

1 De Refpeclive gemeente Befhiuren in de e en 7 Ring van dit Departement by Ext-act Refolutie \ antefchry ven , gelyk dezelve aangefchreVen worden by deze, dat dit Beftuur de Geloofsbrieven op de Burger L T. de Kempenaar, in de 6 Ring van dit Departement, èn op de Burger Tb win der' Vliet in de 7 Ring van het zelve, tot leeden voor dit Departementnal Beftuur verkoozen, niet hebbende bekragiigd, maar deeze keuze vernie tigd, als ontbrekende opgemelde Burgers het d rde vereiichte by den 156 Art. der Staatsregeling gevorderd wordende, zy dus bydeze worden gelast, re zogen, dat de Grondvergaderingen, onder dcrzelver Resfort behorende, worden opgeroepen tegens Dingsdag zullende zyn den 1 o September eerstkomende,' >p zodanig een uur, al< zy het meest;convenabel zullen oordeelen . ten einde dezelve agrervolgens de 1 /ffdeeli tg, Titel a, Reglement A, horende totdeBylaasren der Acte van Staastregeling, proced'eren tot het benoemen van dén Perfoon, tot Lid van dit Departementaal Beftuur, benevens een Kiezer en Plaatsvervanger; en voorts te zorgen , dat de aldus benoemde Kiezer, of by wettige verhindering, rfes., deszelfs Plaatsvervanger, zich vervoegen in de Kieztrs Vergadering, welke zal ge,

Sluiten