Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. i. GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP! V

iTOOR T LAND.

. Extract uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van Texel.

Haarlem den 25 September 1799. Het Vyfd'e Jaar der Bataaffche Vryheid.

Is gelezen eenc Misfive van den Agent van Inwendige Politie en toezicht op den ftaat van Dijken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek, gefchreven in den Haag den 24 deezer loopende Maand September, zijnde Van den naavolgcnden inhoud:

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

In den Haag den 24ïïe September 1799. Het Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

De Agent bij het Departement van inwendige Politie en Toezicht op den ftaat van Dijken, Wegen en Wateren der Baataafche Republiek.

aan

tiet Departementaal Beftuur van Texel.

BURGERS BESTUURDERS!

Bij befluit van het Uitvoerend Bewind van den roden dezer bekomen hebbende authorifatie en last, om onverwijld de nodige orders te fleikn, dat aan geene geënregistreerde Jongelieden pasferi worden verleend, om zich buiten 's Lands te begeeven; met verdere authorifatie, om bij de refpective Commisfien van Correspondentie, de nodige orders te doen (tellen, waar door de zodanigen zich niec binnen 's Lands zullen kunnen verbergen , zonder ontdekt en naar hunne refpec• tive Corpfen opgezonden te worden, zo heb ik nodig geoórdeelt, in confonniteit van het voorfz. befluit, UL. aantefebrijven en te vermaanen , gelijke ik doe ' ' bij deze, niet alleen geene paspoorten naar buiten 's Lands te verkenen, maar

ook aan alle Municipaliteiten binnen UL. Departement, of wel aan derzelver Commisfien tot de Correspondentie, aantefchrijven , geene Certificaten uit te geeven aan zodanige Burgers , welke in de gewapende Burgcrmngt zijn ingefchreeven, en voorts bij aanhoudenheid een wakend oog te houden op de jonge Lieden, welke in dé termen vallende van «e jaaren, tot de infehtijving in de gewapende Burgermagt bepaald, zich onder hunne Jurisdictie bevinden , en

Sluiten