Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2» m*4 fff4 U i

No. 3. / /// H/

^OOR 'T LAND.

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP?

Extract uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van Texel.

Haarlem den 26 September 1799. Het Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Is gelezen eene Misfive van den Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek, gcfchrevcn in den Haag den 25 dcczcr loopende Maand September, daarbij inzendende Copij Extract uit het Register der Bcfluiten van het Uitvoerend Bewind van den ipden dezer, met verzoek, om het zelve zo fpoedig doenlijk ter kennisfe van de refpectivc Gemeentc-Beftuuren binnen dit Departement te brengen, ten einde aan het oogmerk van het Uitvoerend Bewind in deeze promptclijk door hunlieden werde Voldaan \ zijnde het bovengemeld Extract Befluit van den navolgenden inhoud:

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP*

Extract uit het Register der Benutten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek.

jDonderdag den 19de September 1799. Stièt Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Crcdelibereerd zijnde op de Misfive van den Agent van Oorlog van den ïfied dezer lopende Maand, is, conform den voordracht daar bij gedaan* befloten, den Agent van Oorlog te authorifeereu , gelijk gefchied bij deze , de reïpectieve Gemeente Beftuuren aan te fclirijven , om de distributie van Vivres en Fouragic, welke ten behoeven der Bataaffche Armee wordt gedaan, te furveilleeren , de Magazijnen, welke in hunne plaats voorhanden zijn, door iemand van hunnent wege te doen opneemen , met verdere qualificatie, dat, bij aldien zij bevinden, dat dezelve niet volgens de geflotene Contracten waren, den Agent van Oorlog daar van dadelijk te informeeren, met qualificatie tevens, om voor rekening van den Lande het afgekeurde onverwijld te mogen aankopen, en de

Sluiten