Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 4. VOOR.'t LAND.

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van Texel.

Haarlem den 2den November 1799, Het Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

T

JLs gelezen eene Misfive van den Agent bij het Departement van Inwendige Politie en Toezigt op den Staat van Dijken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek, gefchreven in den Hage den 3often October 1799, hier navolgende geinfereerd;

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP. In den Haag den soften October 1799,

Het Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

it

De Agent bij het Departement van Inwendige Politie en Toezicht op den Staat van Dijken , Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek.

aan

Het Departementaal Beftuur van Texel.

burgers bestüurers.'

V

v ond ik mij, ter voldoening aan den last van het Uitvoerend Bewind van den 1 23ften Augustus laatstleeden, verplicht, bij circulaire aanfehrijving, aan de refpectieve Departementale Beftuuren, op den i4den daaraan volgende, aftezenden copie van het Decreet van het Verteegenvvoordigend Lichaam van evengemelden 23rten Augustus, ten einde, in conformiteit van het zelve, de refpectieve Municipaliteiten binnen UL. Departement te gelasten, ten fpoedigfte aan ÜL. optegeeven alle zoodanige perfoonen, welke zich als nog buiten hunne Gemeenten bevinden , en die , uit hoofde, zo

Sluiten