Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$èSH*^l fff

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

,/f £ cc SA sz st ^cn S 6 */fyrif J 7 9 9>

Zf€a tyyfdfi Jaar %r Botaarde ^r^/icid.

Het Departementaal Beftuur van Texel. Aan

De Refpectieve Gemeente Beftuuren binuen dit Departement.

If^y ons ontfangen zynde, één Extract uit het Register der Befluyten van het Uitvoerend Bewind der Bataa;sche Republiek, de dato 4 April 11 , haasten wy ons, om hetzelve, voor zooverre ui. is concernerende, ter uwer kennisfe te brengen.

"Pxtract uit hét Register der Befluyten van het Uitvoerend Bewind der Bataafschc Republiek.

Donderdag den 4 April 1799. Het vyfifc Jaar der Bataafsche Vryheid.

Gehoord zynde het gerapporteerde etc:

Is na deliberatie beflooten etc:

r etc:

20 etc:

3 '■ om de Commisfién tot onderzoek, ider in hun Departement, te informeeren, dat de zitting der Commisfién, wanneer alle de Lceden prtesent zyn, zal moeten worden gehouden in de Hoofdplaats van den Ring;

Dat de zitting der gesplisten Commisfién Zal moeten worden gehouden in ieder der Dorpen, Gemeènrens ofF Carspelen, wa.-r deze Comrnisliën zullen werkzaam zyn, wsance hun door de Municipaliteiten, het Locaal zal worden aangewezen, met verdere kennisgeving aan deze Commisliën, dat de meerdere kosten , als één gulden daags, by de Instructie aan de Amanuensis toegele;:d, welke, by het onderzoek i in de bisondere gemeentens zullen moeten worden gemaakt ? op de mimtkostbaarJfte wyze, onder de reiskosten .kunnen worden . gebragt

Sluiten