Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SECREET. L r T t: N.

Foor V. Land*

Nota. DcDagteetening cn hel 2$timmer Van dcezc Jle/nlutie, ty de aanhalingvan de~ Zelve,naav.v;keur;g uittedrtikken.

7 ~7T- J / v

GELTKiIEID, FRÏIIEID, BÈÖjZDÈRSCÏÏAP.

Extract uit het Register der Rejohitiëü van het Departementaal Beftuttf van Texel,

ALKMAAR den ifefê FE B RU ART iGoo. liet Zesde jaar der Rataaffche Frybeid.

X geleezen cene Mi&flve van den Agent by het Departement van Inwendige Politie, cn toezigt op den ftaat van Dyken, Wegen en Wateren der BataaiTche Republiek, gefchreven in den Hagc den 14de dezer lopende maand February, hier na volgende geïnfercerd:

GEL 2'KHEID , VR THEID , BROEDERSCHAP. Sn den Haag den iA,de February 1800. Het Zesde Jaar der Bataatfche Fryheid.

De AGENT by het Departement van Inwendige Politie en Toezigt op den Staat van Dyken, JVegen en Wateren der Bataajfche Republiek Aan het

Departementaal Bejluur van Texel.

BURGERS BESTUURDERS!

Thans door nadere by my ontfangene buitenlandfche berichten in ftaat gef;eld# om Ul: de Signalementen van genoegzaam alle de Perfoonen, by myne feereete Aanfchryving van den 4de dezer vermeld, te kunnen opgeven, heb ik no* dig geacht dezelve Ul: by deeze te doen toekomen, ten einde daarvan het nodig gebruik te maken , terwyl ik my voorts ten aanzien der tegen dezelve te neemena maatregelen tot myn voorige refereere, en wyders by deeze ter Ul: kennisfe bren^e om dezelve te extendceren tot de perfoonen van Franconieres, de Bcudard cn de Belliviere , zynde insgelyks Fr: Emigranten , welke zica thans in onze Republiek ophouden, en tot de bevorens opgegeeven Perfoone* relatie hebben.

HEIL en BROEDERSCHAP!

<geparapheerd) A. ?: LA P I E R R E, Ter Ordonnantie van denzelven,

(getekend) GLIMMER, Setret; ad interim..

Sluiten