Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Lané~ ^^

GELYKHEID, VRYHEID-

EXTR ACT uit de Notulen van het Departement taal Bejluur van den Amftel, van

Woensdag den io July 1799. Het vijfde Jaar der BataafJche Vryheid.

Is geleezen Extract uit het Register der Befluiten van het Uitvoerend Bewind det Bataaffche Republiek, in dato 5 July J. 1., daar by inzendende, het daarin ge» mentioneerd Decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam in dato 17 Mey,

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

Ext ra cl uit het Register der Be (Jutten van het "Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek.

Vrydag 5 July 1799.

Het Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Is geleezen het Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam van den % dezer lopende maand, houdende ; dat alle zodanige Perfconen , welke eenig Ambt, Bediening of Pennoen , het zy Nationaal, Departementaal of Plaatfelyk, zonder onderfcheid, in welk vak, en van welken aart, bedienen of genieten, en zich nogthans vóór of uiterlyk op den 31 July des afgelopen jaars 1798, in het Stemregister, binnen die Gemeente, waartoe zy behooren, niet hebben gedaan inl~:hryven, ti/ettegetijiaande daartoe de vereischten en genoegzame gelegenheid hebben gehad, daar door, en met de expiratie van dien dag, van alle aanfpraak tot continuatie van derzelver Ambt, Bediening of Penfioen, vervallen verklaard worden, en mitsdien van hunne Ambten en Bedieningen en Pennoenen zullen worden ontzet j wordende hiervan nogthans uitgezonderd Militaire gepenfioneerden!

Waarop gedelibereerd zynde, is beflooten, copie van voorfz. Decreet te zenden aan de reipeétive Agemfch'jppen van dit Bewind, de Dcpartementaale Beftuuren, de Committés tot den Oost- en West-indifchen Handel en Bezittingen, met last, om hetzelve voor zoo verre zulks de refpeótive Ambtenaaren, Bediendens en Gepenfioneerden onder hun resforc gehoorende betreft, aan hetzelve de nodige executie te geeven, met wyderen last, om, tot voorkominge van verwarring, de Ambtenaaren en Bedienden , die in de termen van voorfz. Decreet mogtcn vallen, te beveelen , om tot tyd en wyle in derzelver Bedieningen door den geenen zoo 't behoort zal zyn voorzien, op derzelver veranrwoordelykheid by provifie met de waarneming hunner posten te continueeren; en voorts om aan die Bewind ten fpoedigften te doen toekomen de namen en quahteiten der geenen welken in de termen van 't aangetogen Decreet vallen, en opgave wanneer zy in dien post zyn gefield, en wanneer in 't Stemregis.er zyn ïngefchreeven, en zal voorts Copie van dit Decreet mede worden gefield in handen van den algemeenen Secretaris van dit Bewind, om zulks almede voor zo verre de geëmployeerden ter algemeene Secretary betreft, daar aan, op den voet en wyze als hier boven gemeld, de nodige executie te geven.

En zal ten dien einde extraft dezes, benevens copie van voorn. Decreet , gezonden worden aan de refpeéhve Agentfchappen van dit Bewind, de Departementaale Beftuuren, mitsgaders de Commisfarisfen by dezelve

be-

L" min—in»—wiu—uii. m 1 1..... „

de Municipalheit van

Sluiten