Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Land.

GELYKHEID, VRYHEID-

EXTRACT uit de Notulen van het Departementaal , Befluur van den Amftel, van

Dingsdag den 5 November 1799. Het vyfde Jaar der Bataafj'che-Vryheid.

iZyn geleezen twee Misfives van den Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek, de eerfte gedateerd 31 O&ober, van den volgenden inhoud:

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

In den Haag, den 31 O&ober 1799. Het vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

De Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek, aan het Departementaal Bef uur van den AmJleU

BURGERS!

Ingevolge Befluit van 't Uitvoerend Bewind van dato 25 dezer, dient deze om UI. aantefchryven en te gelasten, omme dadelyk, na ontfang dezes, de refpeétive Gemeente-Beftuuren in UI. Departement aantefchryven en te gelasten, om met de Executie van UL aan haar gedaane Aanfchryving, voortgevloeid uit myne aan UI. in dato 15 dezer, op grond van 't Befluit van voorn. Bewind van den 9, bevoorens gedaane circulaire Aanfchryving, voor zo verre zulks de daarby voorgefchreevene Loting, en de opzending der uitgelotene Burgers naar Haarlem betreft by provifie en tot nader order te fupercedeeren, en de daarby voorgefchreevene Registratie inmiddels doende voortgaan.

Voorts &c.

Heil en Achting!

(Was gaparapheerd) G. J. F Y M A N.

(Onderftond) Op last van denzelven.

(Was geteekend) AB?1 BAUD, Loco Secr.

de Municipaliteit van

En

Sluiten