Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Land.

secru,. GELYKHEID, VRYHEID.

E X T RA C T uit de Notulen van het Departementaal Beftmr van den Amftel, van

Woensdag, den 5 February 18co.

Het zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Js gelezen eene Misfive van den Agent by het Departement van Inwendige Politie enz., gedateerd 4 dezer, van den volgenden inhoud:

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

in den Haag , den 4 February 1800.

Het zesde Jaar der Bataaf fche Vryheid.

De Agent by het Departement van Inwendige Politie en Toezicht op den /laat van Dyken, Wegen en Wateren der Bataaf fche Republiek, aan het Departementaal Beftuur van den AmjleU

BURGERS BESTUURDEREN!

Vermits eenige by my van goederhand ontfangen buitenlandfche berichten my informeeren, dat thans op ons grondgebied zich onthouden eenige uit de Franfche Republiek uirgeweeken perfoonen , welke, behalven dat zy tot zeker Corps d'Espionage behooren, en uit dien hoofde de waakzaamheid van het Gouvernement vorderen, ook daar en boven een gedeelte van een bende rovers en dievenuitmaaken, welke reeds verfchciden misdaden hebben gepleegd; en daar de voornaamfte onder deze zyn, La Ville au Prez, Canton, eene zig noemende La Lanne , als of hy behoorde tot het oude huis van Commercie van dien naam te Baijonne , Menjot, en Cazalis, welke laatften reeds berucht is , als medeplichtig van zeekeren De/elicourt, als Fabriqeurs van vallche Wisfelbrieven, onder anderen met de nagemaakte handteekening van Muylman en Zoonen , Braunsbergen en Comp. , te Arnfterdam , en Michet treres Jcunes, te Parys; en naardien het my allernoodzakelykst is voorgekoomen, dat tegen het verblyf van opgemelde perfoonen binnen onze Republiek worde gewaakt, zoo dient deze om Ulieden aantefchryven, het naauwkeurigst onderzoek te laaten doen, of ook eenige derzelven zich binnen Ulieder Departement mochten onthouden, en deze of eenige van hun ontdekt wordende, dadelyk als geëmigreerde Franfchen en zonder Paspoort in deze Republiek gekomen, in verzekerde bewaaring te doen Hellen, en voorts na bevind van zaken te handelen, en des nodig bevonden wordende , in handen van den R echter te doen overgeeven, ten einde tegen hen naar rigeur der Wetten zoude kunnen worden geprocedeerd. Zullende ik in allen gevallen den uitilag uwer verrichtingen inwagten.

Ter-

de Municipaïitcit van

Sluiten