Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Land. L*. G,

GELYKHEID, VRYHEID.

Extraiï uit de Notulen van het Departement taal Beftuur van den Amflel, van

Dingsdag den i6den September 1800. Het zesde Jaar der Bataaffche Vryheid»

Ts eeleezen eene Misfive van den Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek, gedateerd ia deezer, N°. 55» waarby dezelve aan deeze Vergadering ten einde zig naar hetzelve te gedraagen, toezend Copie van een Befluit van het Uitvoerend Bewind, van den 3den bevoorens, N". ai,van den volgenden inhoud:

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Befluiten van het Uit; voerend Bewind der Bataaffche Republiek.

Woensdag den 3den September 1800. Het zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Is gsleezen

Waarop zynde gedelibereerd; is beflooten:

i° Aan alle de Departementale Beftuuren te kennen te geeven, dit zodaniee Gemeente-Eeftuuren, welke minder Manfchappen hebben gekeverd, dan hun by de Wet bepaald Contingent bedraad , edoch de noodige bewyzen prodoceeren, in der daad Manfchappen te hebben, aangeworven en bekostigd , welke voor de oplevering zyn gedeferteerd, of door den Infpecteur Generaal niet zyn goedgedaan., zoo verre betreft deeze Manfchappen van de boetens kunnen en behooren vrygefteld te worden.- —

aQ. De refpeftive Deparcementaale Beftuuren te qualificeeren, zoo als gefchied by deezen, om op de Adresfen van zodanige Gemeente - Beftuuren, die vermeenen in de bovenvermelde termen te vallen, te, disponeeren naar bevind van zaaken, en dezelve mitsdien, zoo verre uit de noodige bewyzen confteert, daar toe termen voorhanden te zyn, vry te ftellen van de bedoelde poenaliceit. —

a° De voorfchreeve Departementaal Beftuuren , als nog te gelasten, zo als gefchied by deze, om zodanige verbeurde poenaliteiten , welke nog om voorfchreeve , nog om eenige andere by fpeciaal befmit goedgekeurde redenen kunnen worden geremitteerd, ten fpoedigfte en zonder eenige Conniventie, mtevorderen.

4°. Dat de refpeéVive Deparcementaale Beftuuren dienvolgens provifioneel by de Nationaale Rekenkamer zullen worden belast, met de totaale fommen, we Jee, ter zaake van de bedoelde poenaliteiten, zouden moeten ingevorderd worden,

De Municipaliteit van

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK Vcrz. Plakkaten

Sluiten