Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Foor V Land, L&i ï.

GELYKHEID, VRYHEID.

EXTRACT uit de Notulen van het Departement taal Befluur van den Amjlel, van Vrydag den lïden December ï8oo. Het zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Js geleezen eene Misfive van den Burger hendrik van blomberg, Collonel van de Gewapende Burgermacht in het Departement van den Amftel, gedateerd 12 deezer, van den volgenden inhoud:

VRYHEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP.

Amfterdam den i2^en December 1800, Het zesde Jaar der Bataaffche Fryheid»

HENDRIK van BLOMBERG, Colonel van de Gewapende Burgermacht, in het Departement van den Amftel, aan het Departementaal Befluur van den Amftel

BURGERS!

D

air de Lieutenanr Colonel stockelaar van eyk, commandeerende 'c Jiutaillon Jaagers, in 't Departement den Amftel, aan my eene aanvrage gedaan heeft, tot de verzorging van de vereischte Locaalen voor de Winter ■> Ëxercuien der Manfchappen van zyn Bataiilon, zo heb ik van de Onderftaande Gemeente» Beftuuren deeze benoodigde Locaalen afgevraagd, te weeten, aan het GemeenteBeftuur van Amfterdam.

Alles met verzoek om ten fpoedigfte zodanige vereischt wordende Locaalen in voorn. Gemeente - Beftuuren aan den Lieutenant Colonel van eïk aan te wyzen.

Dan, 't zal my by?onder aangenaam zyn, wanneer 't Beftuur, de hier boven genoemde Gemeente Beftuuren geliefde aan te fchrijven, om, zonder eenig delai, daar in werkzaam te zyn, te meer daar 't Reglement van Burgerwspeningen conform Art. 4. van 't 8fte Hoofddeel, hun daartoe verplicht, en 't allernoodzakelyk is, dat de Manfchappen van dat Bataiilon geëxerceerd worden.

Wyders &c.

In welke verwagting ik de eer heb te zyn.

(Geteekend) van BLOMBERG,

Colonel.

De Municpailitct tan KONi.mÏcLT^dIsuÏdthzzk ]

a 180 Na 6*

Sluiten