Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Land.

GELTKHEID. VRTHEID. BROEDERSCHJP.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van hec Departementaal Beftuur van de Delf, genomen op

den 9 Augustus 1759. Het $&e Jaar der Dataaffcbe F'ryheid.

Is gelezen ccne Misttaë van den Agent by het Departement van Inwendige Politie en Toezicht op den ftaat van Dyken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek, in dato S Augustus 1799, zynde van de volgende inhoud:

GELYKHEÏD, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

Dc Agent by het Departement van Inwendige Politie en Toezicht op den ftaat van Dyken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek,

Aan

Het Departementaal Beftuur van de Delf

ln den Haag den 8 Augustus 1799. Het 5de Jaar der Bataaffche l^ryÈeid.

BURGERS BESTUURDERS!

V

ermits aeatge weinige onbezonnc Aanhangers en Voorftanders van het vernietigd Stadhouderfchap, niet alleen, niet ophouden om hunne woelingen en meneës tot het weder invoeren dier Regerin^form, welke wy zoo geUikkiglyk door eene gewenschte omkeer yan zaaken een einde hebben zien neemen, weder te herftellen, maar ook zelfs, alle middelen by de hand vatten, om, zoo het hun mogclyk ware, hunne min doorziende MedeBurgers met eene hoop te voeden, om hunnen geliefkoosden Stadhouder zynen verlaten Zetel weder te zien beklimmen, en tot dat einde zelfs voorwenden dat het oogenblik, dat deac hunne wenfehen zullen vervuld worden, niet meer ver af zouden zyn, en daar deze onverlaaten zich niet ontzien, om, door hunne heimelyke zendelingen en vreemdeEmisiaiisftn, door Engclseh Goud orngekogt, zoo Binnen als Buiten 's Lands allerhande valfche en allarmante geruchten te verfpreiden, vermits zy by zich zeiven volkomen overtuigd zyn, dat de StadhpudeHyke Zetel, niet weder andermaal door Geweld van Wapenen zal kunnen worden opgericht, daar het laacfte voorbeeld hun nog volkomen in het geheugen licht, hoe zeer de afkeer daar door is toegenoomen, willen zy nu als 't waare voor af de gemoederen doen toebereiden, om, wanneer eenmaal eene vyandelvke attacque mochte gefchieden, dan even als in vroegere tyden de weder inroeping van den Stadhouder als het eenigfte middel ter afweering van 's Lands totaal verdeif te doen voorkomen; en daar zy alzoo langs dezen verfoeilykcn weg hunnen minder woelzieken en te gelyk min doordenkenden Mede-Burger tot werktuigen ter bereiking hunner fchandclyke en voor den Lande verderfrelyke oogmerken zoeken te misbruiken, en dezelve tot eenen ftrafwaardigen Oproerkreet aan te hitzen , trachten zy hier aan dezen glim te geven, dat eenige voornaaine Perfoönerj na by de Grenzen dezer Republiek zich reeds onthouden, alleen met oogmerk •om op hunnen aanhef dadelyk by de hand te zyn; alle welke zoo verfoeilyke als Strafwaardige meneës, zeker geen ander gevolg kunnen hebben, dan, eene menigte hunner Mede Burgeren, in een totaal ongeluk te Horten, en een aantal onfchuldigen aan hunne dolzinnige flappen moetwillig op te offeren, daar, by het Gouvernement het onverzectclyk Befluit genoomen is, om aan alle deze, zy zyn wie zy zyn, mee alle energie en fermitcit het hoofd te bieden, dan, daar ook dit zelve Gouvernement edelmoedig in zync derikwyze den val der Onfchuldigen niet wil, maar integendeel altyd geneigd :'s, om ongelukkiülyk misleid wordende Ingezetenen in tyds voor hun gewis verderf te waarfchouwen en hetzelve zoo mogelyk te voorkomen, 2öo hebbe ik my ook verplicht gelicht Cl. by deze aantefehryven en ten ernftigfte te vermaanen alle Plaatfelyke Beftuuren binnen Uw Departement ferieuslyk aan te fchryven, en op hunne verantwoordelykheid te gelasten,

lïïf s

Sluiten