is toegevoegd aan uw favorieten.

Extract uit het register der resolutien van het Departementaal Bestuur van de Delf, genomen op den 25. augustus 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Land, 2? ^^If 'ff f

GELTKHETD. FRISHEID. BROEDERSCHJP.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van de Delf, genomen op

den 25. Augustus 1799.

Is ontvangen en geleezen ecne MisGve van den Agent by het Departement van Inwendige Politie en Toezicht van den Staat van Dyken, VVeegen en Wateren der BataaflchC Republiek, in daro ■>. \. Augustus 179Ö0 zynde van de volgende inhoud:

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

De Agent by het Departement van Inwendige Politie en Toezicht op den Staat van Dyken, Wegen en Wateren der Bataafïche Republiek,

Aan

Het Departementaal Beftuur vati de Delf. In den Haag den 24. Augustus 1799. Het yde Jaar der Balaafjcbe Vrybeü.

BURGERS BESTUURDERS!

D oor het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek van den 23. dezer gelast zynde, de noodige Executie te geeven aan het hier neevensgaande Decreet van het Verteegenwoordigend Lichaam, van denzelfden datum, zynde van dezen inboud:

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van het Verteegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks.

Vrydag den 23. Augustus 1799. liet 5de Jaar der Balaafjcbe Vrybeid.

D e Eerftc Kamer van het Verteegenwoordigend Lichaant des Bataaflchen Volks, gehoord hebbende het Rapport haaDe Tweede Kamer overwegen- rer Perfoneele Commisfie, by Secreet Befluit van gisteren de dat de reedenen door de Eerfte benoemd. Kamer bygebragt , voldoende zyn,

bekragtigdde verklaaring van om- Overweegende, dat alle verördeniftgen welke (trekken ver-wylde noodzaakelykbeid door de ter verzeekering van de veiligheid van den Staat, niet te Eerfte Kamer geplaatst aan bet fpoedig kunnen werden genomen, verklaard dat'er is, Onboofdvan t volaend bei tuit, ,, ,r . , , ..° '

, , ü j , verwylde Jyoodzakelykbeid,

In den Haag den 23. Augustus 1709, bet 5 de Jaar der Bataaf- Overwegende dat by Publicatie der Voormaalige Natiö-

Jcbe Vrybeid. naic Vergadering e, in dato 3. Augustus 1796., onder ande-

C Par?ïnir'ftoSTaW,VC' renisgeftatuöerd; » dattotaan deVreedetoe, niemand Uit Naam der l 'weede Kamer » zich Duiten de-ze Republiek zal mogen begceven, ten

(getekend,) J. D. Pasteur. » ?-Y hy voorzien zy van een behoprlyk Paspoort van óyz

" Ver-