Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GËLTKHEW, VRTHEID.

DELFT den 2r. Oftober 1799.

Het 5de $aar der Bataaffche Vryheid.

Het Departementaal Beftuur van de Delf

Aan

De Municipaliteit

MEDE.BÜRGERS!

n

A-Zoor den Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek, in dato 16. dezer Maand «b, ast de nodige Executie te geven aan een Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam in dato 9. daar te vooren, waar by ter Completeering der Bataaffche Armée op

Inlanders pf Buitenlanders word geftatucerd , hebben Wy het nodig geoordeeld ÜI het voorin.DecreetCopielyk toetezenden, ten einde aanden Last, daar in vermefcï, op debeï doen CD §eCSt ''^ lDgezeetenen meesE overeenkomende wyze, cc vol-

Wy hebben het niet ondienftig ge cordeeld UI. omtrent zommige daar in voorkomende pomden conform de intentie van welgem. Agent, eenige eiucidatien te geevcn, waar doo alle de zwarigheden, welke konde voorzien worden, uit den weggeruimd, en alle de u.tvlugten tot de vertraging in de uitvoering van hetzelve, zoo veel doenlvk voomeko men worden. vuurgeko-

Dat namentlyk de Werving by UI. gecombineerd möet gefchieden mcr

S^SifiSMEtó*door U!'en de mec,gen!- •■■

Dat namentlyk door Manfchappen van bekwame groote moeten worden verftaan. Mart ff ?PT' WClk,e n!et beneeden de 5- ™eten Rynlandfcbe Maat lengte hebben, en door «rj van Licbaams gebreeken, Manfchappen, gezond en Jlerk. 3

Dat de tien Ducaaten, welke UI. voor ieder aangeworven Man, door den Lande 7uU len worden goedgedaan; als mede de by Decreet v^rgefteldc ft^iSe^00'üZ den voor hun, d.e reeds te vooren gediend hebben, zullen worden voorgefchooten, aan UI zal worden gerestitueert, op, door den hierna te noemen In fpeöeur Generaal te ZrtZ^l*e°' Waai' °P dC onde,ftheidc- betaalinge'n naa wie ^ moe^

lLh?, 5 ' Cn W3ar Va" CenigC ExemPiaa™ ^n dceze zyn gevoegd, omme twee

^^^1^3^15— f C!'Tn' imeVUl,en' " -^"-kenen'e^rdcn In! ipccteur ter hand te doen ftehen, door den geenen, welke deze Manfchappen begeleid Welke een derzelve aan UI. zal terugzenden, ten einde dezelve aan O i hre^ndïn «m' aan den Agent vad Oorlog, tot beloming van Betaaling S^"St?SgSSaft~ dus goedgedaaneManfchappen, te worden gerenvoycerd, ^genoemae en ai-

Daar nu de.qualiteiten der aantewervene Manfchappen , zoo duidelyk , zyn uitgedrukt da daarin geen misvatting kan plaats hebben, zult Gyi. geene reclame hebben 5!dte gelden, welke Gyl. aan Manfchappen mogt hebben uitgereikt, die naderhand doo den Infpefteur zullen worden afgekeurd, waarom Wy UI. op het ernrtigfte aanbeveelen, aan geene Manfchappen de uitgeloofde gelden te becaalen, welke niet alle de by Decreet be paalde vereischten bezitten, waar door tevens het heen en weder trekken der Recru en tot het bekomen der Provenue van tien Ducaaten; na da: dezelve zullen goedSeurd zyn, zeer gemakkelyk zal worden voorgekomen, b->zagehei.ra

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK Vsrz. Plakkaten

DaS

q. 181 n* 85

Sluiten