Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELTKtiEIDy FRTHEID.

DELFT den 21. Oftobcr 1795. Het sde Jaar der Bataaffche VrybM.

Het Departementaal Beftuur veo de Delf

Aan

De Municipaliteic

MÉDE-BURGERS!

r>

J^oor den Agent vart Oörlog der Bataaffche Republiek, in dató 16. dezer Maand, geast de nodige Executie te geven aan een Decreet van bet Vertegenwoordigend Lichaam', dLr) v VA r u V°°rCn' W3ar bl t6r ComPIet^ring der Bataaffche Armée , op de^ I^nSJ^fbre,eVeJVÓeC, een^GeneraalcV'ywilligeVVervingvanManfchappen,-tZy Inlanders of Buitenlanders word geftatueerd , hebben Wy het nodig geoordeeld UI het

P^üIyk toetezenden> ten einde aanden Last, daar in vermeld, op de best doen Cn geeét ÜWer In8ezeetenen &éést overeenkomende wyze, te vol-

noiSin^r ï Ct "!f' oridienrt,"g §e ':0'-dee,d ™«™ zommige daar in voorkomende a°Z!ii ' a onformdVntentie van weI8em- Agent> menige elucidatien te geeven, waar door alle de zwarigheden, welke konde voorzien worden, uit den weggeruimd, en alle de

men wSdeïr Vertraging in de öitvoeri"g va° h^elve; zoo veel doénlyk, voo?geko-

Dat namentlyk door Manfchappen van bekwam^ groote moeten worden verrtaan. Man lchappen, welke niet beneeden de 5. voeten Rynlandfcbe Maat lengte hebben, en door vn van Lichaams gebreeken, Manfchappen, gezond en Jierk. ' ™

Dat de tien Ducaaten, welke UI. voor ieder aangeworven Man, door den Lande zullen worden goedgedaan; als mede de by Decreet vastgeftelde PrJmie, weke doorUbeden voor hun, die reeds te vooren gediend hebben, zullen worden voorgefchooten, aan zf wordenf gcrestitueert, op, door den hier na te noemen Infpeöeur Generaal te cemficeerene Lysten, waar op de onderfcheidene gedaane betaalingen naauwkeurig moèten uitgedrukt zyn, en waar van eenige Exemplaaren ten deeze zyn gevoegd, omme twee

So7^yhS«Sn1in EZ* fCTUien'inteVUUen' te ondeLeinen enaTdenT 22Ï?La * te doe"ftelien» door dén geenen, welke deze Manfchappen begeleid, welke een derzelve aan UI. zal terugzenden, ten einde dezelve aan Ons intezenden om aan den Agent van Oorlog, tot betoming vanBecaaling voor deïi^SSd?^ du? goedgedaaneManfchappen, te worden gerenvoyeerd,

Daar nu de qualiteiten der aantewervene Manfchappen , zoo duideïyk , zyn uiWedrukt. dat daar m geen misvatting kan plaats hebben, zuit Gyl. geene reclame hebben ?oor die gelden, welke Gyl. aan Manfchappen mogt hebben uitgereikt, die naderhand door den infpedleur zuUen worden afgekeurd, waarom Wy UI. op het ernftigfte aanbeveelen, aan geene Manfchappen de uugeloofde gelden te betaalen, welke niet alle de by Decreet be~ paalde veraschten bezitten, waar door tevens het heen en weder trekken der Recruten tot het bekomen der Provenue van tien Ducaaten; na dat dezelve z«l!er goedgekeurd zeer gemakkelyk zal worden vóergekem en. « «wag^curo

q. 181 n.. 87

Sluiten