Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ci6 3 T>

houder, van houden. Evenveel als f edehouder. Een plaatshouder , plaatsvervanger, bijzonderlijk van den landheer, en allerbijzonderst van eenen landheer, die het land, waar de fladhouder zijne plaats vervangt, niet als Koning beheerscht; want, als een landheer zulks • doet, voert zijn plaatsvervanger den naam van onderkoning ■ maar in plaats van onderkeizer , onderhertog , ondergraaf, enz. bezigt men den titel van fladhouder. Bij voorbeeld, wegens den plaatsvervanger van den Komeinfchen Keizer in Sijrie: ah Cijrenius overSijrten (Iadthouder was. Bijbelv. En wegens den f olbezorger die het Joodfche land, onder het opzigt van den landvoogd van Sijrie, beftuurde: ende gaven hem over aan Pohtius Pilatus den /iadthouder. Bijbelv. Hier te lande ftelden de Hertogen , Graven , en Heeren der onderfcheidcne Provinciën plaatsvervangers onder den titel van fladhouders aan : Rcnneberg werd van de fuaanfche zijde te Groningen als fladhouder aangefteld. Nu bleef Prins Willem, nadat Holland en Zeeland van Philips II afgevallen waren, aldaar de magt oefenen, welke hij te voren als deszelfs fladhouder georfend had, en behield hij tevens den naam van fladhouder. Onder denzelfden naam werden zijne zonen na hem tot oefening van dezelfde magt aangefteld, en in andere Provinciën wederom anderen. Ja eindelijk werd Willem IV fladhouder van al de zeven vereenigde Provinciën , en verklaarde men zijne waardigheid tevens erfelijk. Dus ontflondde zamenftelling Erf'fladhouder enwerdcn/Whodderlijk en fiadhouderfchap tevens in ErffadhouderUfk en Erf fiadhouderfchap veranderd. Voorts plagt men den plaatsvervanger des Keizerlijken Landngters m Zwabcn deszelfs fiatthalter te noemen; gelijk als men aan den fubftitut Baljuw van Delftsland den naam yan fieehouder geeft; en denzelfden naam van ftatthalter voeren de aangeftelde opzieners over de landgoederen van bijzondere Edellieden in Pommeren ; maar in eenige Noordelijke oorden van Duitschland is daarentegen de naam van flaller in gebruik, welke uit fiatthalter zamen^etrokken fchijnt, doch intusfehen aan heden , die hem°van ft al afleidden, tot formering van het middeleeuw, lat. conftabularius, waarvan het fr. connetable afdamt, aanleiding kan hebben gegeven. STADHOUDERLIJK , bijv. n. , zonder trappen van

Sluiten