Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor 'c Land.

GELTKHEID, FRTHEID, JBROEDERSCÜJP.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van de Delf, genomen op den 19. Augustus 1800.

Het 6de Jaar der Bataaffcbe Vrybeid.

Is gelezen eene Misfive van den Agent van Oorlog, in dato 12. Augustus 1800. N°. 5i.s zynde van de volgende inhoud :

N°. 51.

Distributie GELYKHE1D, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

van Vivres en T , TT

Fourage aan In den Haag "cn I2- Augustus iSco.

Troupes^"' ~' ^et ^es<*e 3aar der Bataaffcbe Frybeid.

In het ant- De wnt vin Oorlog der BataafTche Republiek

woord zal moe- ö to r

ten worden ge- Aan indiceertdeDa-

tum, als ook Het Departementaal Beftuur van de Delf

het Nummer of

de Letter van BURGERS! des AgentsMisli" k 1' T

marine van de *-n overwcg'r|g genomen hebbende, dat het dikwils zoude kunnen gebeuren, datdeTrouÏVJisfi'.'es en Pes '-narcheren moeten, de Vivres en Fourage voor eeni,ee Oagen voor uit ontvangen, Antwoorden zie*1 daar van vervolgens ontdeden, en hier door geheel tëo lasten kwamen van de Gegeïndiccert meentens daar zy vernagten, zo heb ik nodig geoordeeld , ter voorkoming van dat abuis müvtenworden de respe&ive Corpfen van 's Lands Armee aantefchryven, om flegts voor één Dag Vivres d - -...iterie waar en Fourage te nemen wanneer zy op Marsen gaan, en dagelyks in ieder Nrchtquarti.ïr de roukereeZelVe nocl'8c ^ivres en Fourage te ontvangen, van welke aanfehryvirg ik de Eer heb hiernevens Extract tc voegen; — zynde hier na volgende geïcfereerd

Voor'tLand. N°. 51. GELTKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

VivJes'en Fou" EXTRACT uit het VERBAAL van den Agent van

rage aan mar- Oorlog der Bataaffche Republiek,

cherende Trou- Den.Haag den 12 Augustus 1800.

L__! ; Het 6de Jaar der Bataaffcbe Vryimd.

Ten einde de af- Q eiczen zynde &C.

doenmgdcr zaken *

tebcfpoedigen,is ]s befloten: het nodig, dat in

het antwoord wer- X". De refpeftive Corpfen van 's Lands Armee aantefehryven, zo als gefchir'd by dede geïndiceerd, zen om 0p tflarsch gaande, niet meer als voor één Dasi Vivres en Fouraee te nemen, en de datum, a's me- , v, , , 0 , „, , 0 . -, j * de het Nummer vervolgens dagelyks op de Plaats, waar Nagtquartier word gehouden, van den Aannemer

of de Letter van °f van de Munieipalitcit de nodige Rations te ontvangen, wordende bovengemelde Corphet Befluit; ook fen wyders wel exprcsfelyk gelast, om de Municipaliteiten zo fpoedig rco^elyk te adverzrd de Expeditie teren, wanneer zy in de een of andere Plaats zullen vernagten, als mede om ;-odan<ge dèïce'k'efer0^ Mun'dpai'te'c te gelyker tyd te doen overhandigen eene Sterkte Lyst van de prefente Manwanneer inmargi- Schappen en Paarden, welke door den Commanderenden Officier van het Corps zal moene der Misfives ten getekend zyn, en overeenkomen met de Bons, welke aan de Aannemers of Munici-

en Antwoorden paliteiten ieder Dag voor de. Vivres en Fourao-e worden afgegeven, kort geïndiceert w weid, de materie 2°. De &c. waar over dezelve roulceren. 3°. De &c»

En

Sluiten