Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Land.

GELTKHEID, VRTHEID, BROEDERSCffJp.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van hët Departementaal Beftüur van de Delf, genomen op

den 29. December 1800. Het 6de Jaar der BataatJ'cbe Prybeid*

f s ontvangen en gelezen een Extradt uit het Register der Befluiten vaft het Uitvoerend Bewind in dato 23 December 1800., N°. 39., zynde van de volgende inhoudt

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Befluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek.

Dingsdag den 23 December 1800. liet Öde Jaar der Bataafjche Vrybeid.

Cjehoord zynde het gerapporteerde op de navolgende Stukken, te weten;

i°. Op een Rapport van den Agent van Finintien, van den 4. November 1 1 , dert 30. Odtober 1 1., Nu. 32, gerequireerd op eene Misfive en Bylage van Commisfarisfen der Posteryen van het voormalig Gewest Holland, gefchreven alhier in den Haag den 28. bevorens, daarby verzocht hebbende te mogen worien geinformeerd van den waren zin van het Befluit des' Bcwinds, van den 9 Mey 1790., N°. 45., waarby aan hun was te kenneri gegeven, voör welke Brieven en Pncquetten ter Nationale Post-Comptoiren eenige Gel' den mogten worden gevorderd, na dat by Decreet van het Vertegenwoordigend I.ighaamj van den 23. Maart 1799 , [in de Seoeete Notulen van het Bewind, van den 4. April daaraanvolgende, onder La. I., vermeld] was verklaard, .„ dat door het Uitvoerend Bewind }i dè nodige zorge zoude worden gedragen, dat de betaling der Porten van Brieven eri „ Pacquetten voor rekening van den Lande, na dien tyd, niet verder öp de Nationalë „ Post - Comptoiren wierden gevorderd."

2«, Op een Rëppört van Commisfarisfen der Posteryen van het voormalig Gewest Holland, van den li. November 1. 1., gerequireerd

a. Den 27. Ottober 1 1., No. 16 , op eene Misfive van den Agent van Financien, van den aj bevoorens, houdende klachten, dat, niettcgenftaande het Decreet van den 23. Maart 1799, zo even gemeld, op het Hollansen Post-Comptoir, nog Porten voor Brieven en Pncquetten, ten dicnfle van het Agentfchap van Buitenlandfche Betrekkingen en de Financiële Commisfien in de voormalige Gewesten, in rekening wierden gebragt, en houdende wyders verzoek, zo als in de Notulen van den voornoemden 27. October 1. 1., No. 16., breder ftaat gedetailleerd;

b Den 1. November 1. 1., N°. 37., op het eerfte poinft eener Misfive van den Agent van Financien, van den 29. Oöober te vooren, daar nevens Copielyk, met zyn advis, hebbende overgelegd eene aan hem geadresieerde Misfive van Commisfarisfen tot Admimftratie der Financien over het voormalig Gewest Zeeland, gefchreeven te Middelburg den 4. bevoorens, waar uit.kon confteeren, dat Commisfarisfen van het Post-Comptoir te Middelburg aan de voornoemde Financiële Commisfie vrydomvan Briefporten weigerden, op grond eener daar bv vermelde Refolutie van het Departementaal Beltuur yan Schelde en Maas, en voords zoo als breeder in de Notulen van den voorfchreven 1. November I. Ui No. 37.» is'vermeld;' Fr

Sluiten