Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I3Ö BEURS. ARMINIAANSCHE KERKEN.

zienlyk nog nieuw gebouw, met een dun Torentje , op een Koepeldak , hoedanige daken tr oo j aan de vier hoeken zyn, in plaats eener andere , die nier by den afgebroken Blaauwen Toren , weleer een Vesttoren , federt de Wisfelbank, gellaan heeft; en die oude Beurs was vroeger de Vischmarkt, wanneer de Beurs was daar nu de Zeeraad vergadert. Zy is van binnen geheel van Hardileen , gelyk de Amftel . anfche open en met overdekte gaanderyen op pylaren , in 't jaar 1736 aan de Noordzyde volbouwt. Hier op den Visfchersdyk, ziet gy een ingang tot beide de Arminiaanfche Kerken.

Z. Hier moet dan wel eene groote Gemeente zyn !

V. De grootfte in 't Vaderland; maar dooide leere der verdraagfaamheid in gevoelens, welke by eene onderliggende party wel eens zeer hartlyk wordt aangedrongen, vooral wanneer zoogenoemde Staatkunde zich daar onder gemengt heeft en de fcheuring veroorzaakte , is de Gemeente hier en elders zeer vermindert. Sommigen hebben zich by de Franfchen ,' anderen ook wel by de Holjandfclre Hoofdkerk vervoegt. Ja , ik heb hier Vrouwen van Regenten gekent , welker mannen tot de Wal» fche Iverk, en dus dan ook tot de Hoofdkerk behoorden , terwyi zy by de Arminiaanfche Gemeente bleven : zoo was het , zoo ik my

niet,

Sluiten