Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.1

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfel.

'•.««**? ' 1 - --••■> ii; T0v*fc «7$ff ff*»-? 3V*"Jq0 JOUT-, CJ 2HI

Zwolle den 11. Julij i8oo.

Zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

In aanmerking genomen zijnde, dat op ondèrfcheidene plaatfen in dit Departement dolle honden hebben gelopen, en daardoor reeds ongelukken zijn veroorzaakt geworden, en er de politie en goedé order ten hoogften; aan gelegen is , dat ter gen de verfpreiding van dit onheil, zo veel mogelijk, wordt gewaakt.

Is goedgevonden alle de Raaden der Gemeente, Municipaliteiten, Plaatslijke en Gemeente-Beftuuren,. Schouten en Richteren in dit Departement aan te fchrijven en te gelasten, gelijk ge* fchiedt bi] dezen.

Om, zo dra zig een of meer dolle honden onder hunne Jurisdictie mogten vertoonen , datelijk de nodige orders te ftellen, dat alle honden zondereenig onderfcheid voor den tijd van .drie weeken worden vast gelegt, en de tegenftrevers van dit hun bevel zonder eenige conniventie, ingevolge de Plaatslijke of andere , over dit onderwerp aanwezige, wetten, worden geboet, met wijdere autorifatie, op die Gemeente-Beftuuren, welke de adminiftratie der Juftitie niet is aanbevoolen, om, ingevalle een of meer hunner Ingezetenen mogten verweigeren de geftelde boete te betaalen, daarvan kennis te geven aan den Hoofdofficier, waar onder hunne Gëmeente behoord, zullende die Gemeente-Beftuuren, welke zelve de Juftitie adminiftreeren, voor de executie dezer Refolutie in allen deelen moeten zorgen.

20.

Om, indien het geval bij het vorige art. bepaald plaats heeft, daarvan onverwijld bij Misfive aan de Beftuuren der aangrenzende Gemeentens kennis te geven , welke op het ontvangen van dusdanige Misfive insgelijks verpligt zullen zijn, de honden in

hun-

Sluiten