Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP,

EXTRACT uit het Register der Refblutien van het Departementaal Beftuur Van den Ouden IJsfel.

Zwolle den 14. Oótober 1800 Zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid»

Gelezen eene Misfive van den Agent van Inwendige Politie es Toezicht op den Staat van Dijken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek, gefchreven in den Haag den 7. dezer, luidende als volgt.

„ Daar mij reeds te meermalen van onderfcheidene plaatzen „ fciagten ter ooren gekomen zijn, zoo omtrend de ongelijk„ heid der Vragt- en Beftel-loonen voor goederen, welke door „ de Veerfchippers of Voerlieden van de eene naar de andere „ plaats binnen onze Republiek worden overgebracht, als ook: „ aangaande de bedriegerijen , welke in het afvorderen dier „ vragtloonen plaats grijpen, van welke waarfchijnelijk de oor„ zaak te zoeken is, of daarin, dat de, ten dien aanzien, ex„terende, Ordonnantiën, en Inftructien, niet naar behooren „ worden geobferveerd en naargekomen, of dat daarop geene „ genoegzaame en behoorlijke order is gefteld ; En vermits het „ echter van de hooglle noodzakelijkheid is, dat in dezen, „ eene , naar de Plaatzelijke omftandigheid geêvenredigde^voet „ en wijze worde vastgefteld, en langs dien weg eene zo veel „ mogelijk geregelde orde en goede Politie, ook ten dien aan„ zien worde in acht genomen; Zo hebbe ik, ten dien einde f „ daartoe, na voorafgaand onderzoek, de vereischte maatrege„ len zouden kunnen worden genomen, nodig geacht, UL. aan „ te fchrijven, om van de onderfcheidene Gemeente-Belluuren „ binnen UL. Departement, alwaar eenige Wagen- of Schui„ tens-veeren zijn geëtablisfeerd, te requireren, een Exemplaar „ of Copie authenticq van alle zodanige Ordonnantiën en Re„ glementen op de voorfz. Véeren gemaakt, als mede der In„ ftruclien van Commisfarisfen of andere perfoonen, aan wien n het

Sluiten