Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refo lutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfeL

Zwolle den 13. November 1800. Zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Gelezen eene Misfive van den Agent van Oorlog der Bataaffche Republicq, van den 8. dezer N° 94, dienende ter geleide van twee Exemplaaren van het tweede gedeelte van een Befluit van het Uitvoerend Bewind, in dato 29 October 11. N° 38, luidende als volgt. „ Gehoord zijnde &c. „ Producerende &c. „ En &c.

„ Is conform het gerapporteerde beflotens „ i° Het &c.

„ 20 Te bepalen, gelijk bepaald wordt bij dezen, dat bij de „ aanftaande Registratie, in die plaatfen, alwaar eene Gewapen„ de Burgermagt beftaat, de Perfoonen uit dezelve, welke in „ gevolge art. 1. van 't Hoofddeel van *t Reglement, het „ Gemeente-Beft uur bij de opfchrijving of Registratie zulleft ad„ lifteren, door de Colonel op voordragt van den Lieutenant „ Colonel van 't Battaillon, waar toe dezelve behooren, daar

toe zullen worden gecommitteerd, als zijnde dezelve met de „ gefchiktheid dier Burgers tot zodanige Commisfie het meeste „ bekend; terwijl echter de Leden der Raaden van Adminiftra„ tie en Discipline van die Commisfie (als reeds genoeg met „ werkzaamheden beladen) immers zo veel mogelijk, zullen die„ nen te worden geëxcufeerd; —

„ En verder, dat in die plaatfen, waar geene Gewapende Bur„ germagt beftaat, de Gemeente-Beftuuren den voordragt tot die „ Gecommitteerdens zullen doen aan het Departementaal Beftuur

Sluiten