Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID. VRIJHEID. BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refo lutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfel.

Zwolle den 3tften May 1799 Vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

T^Tader zijnde gedelibereerd op het Extraét uit het Register der Befluken van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek van den 10 dezer, in onze Notulen' van den 17 daar aanvolgende vermeld, en luidende als volgd.

Op het ter Vergadering voorgedragene, in aanmerking genomen zijnde, dat fuccesfvelijk aan'dit Bewind worden geprefenteerd, Requesten, tenderende tot het verkrijgen" van een Sc boutsplaats of Secretariaat van een ef andere plaats, binnen dezs Republiek, zonder dat dit Bewind van bet vaceeren van zodanige Schoutsplaats of Secretariaat geïnformeerd is, veel min, dat door het Plaatfelijk Beftuur van die Gemeente, waards Vacature exfteerd, eene nominatie, ter vervulling dezer Vacature word overgelegt;

1 En gelet zijnde, dat bij Decreet van bet Vertegenwoordigend Ligbaam van den a. November des afgelopen jaars in de Notulen van den 7. daar aanvolgende fub N: 1. te vin* den, dit Bewind wel uitdrukkelijk is geau&orifeerdgeworden.

„ O mme provifioneel, en tot zoo lange, door de fuccesfive invoering, van het be„ paalde lij de Staatsregeling, of door eenig bijzonder bef uit van het Wetgevend „ Lighaam, daarin niet anders zal zijn voorzien, alomme, waar het belang van „ den Lande, het gerief der Ingezetenen, en het maintien der goede orde, inde „ Adminifratie van 'sLands Financien, zulks mogt komen te vorderen, te voer. „ zien in de vervulling, der thans open zijnde of inmiddels nog zullende open val„ len Vacatures van Leden der Gemeente Beftuur en en derzelver Wtnisters, bene„ vens de Schouten ten platten Lande, te verkiezen uit een dubbel tal, daartoe „ bevoegde Perfoonen, door de Rejpe&ive Gemeente Bef uur en, bij welke de Vaca„ tuuren exteeren, genomineerd; zullende voor zodanige bevoegde Perfoonen wor„ den gehouden, zulke Stemgerechtigde Burgers, welkers voormalige benoeming, ,., door het Volk, tot eenige post van Gemeente Beftuur, een bewijs oplevert, dat „ zij '* Volks vertrouwen bezitten; als mede van alle Ontfangers en andere Finan„ ciëele Beampten, welke door de Nationale Vergadering en Hoogs-Geconftitueerde

Mach-

Sluiten