Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID. VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfel.

. Zwolle den 4*» junjj ijg^ Vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Qelezen eene Misfive van den Agent van Inwendige Politie en Toezigt op den ftaat van Dijken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republicq, gefchreven in den Haag den 28. Maij 1.1. houdende last om ter tennis der refpeétive Gemeente Beftuuren te brengen het Extraót uit het Register der BeHuiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republicq van den 1. November 1. I. luidende als volgd:

Is gelezen «fc Misfive van den Agent van Buitenlandfche Betrekkingen van den 1. dezer Maand, daar nevms inzendende Copie eener Misfive van den Burger Lombard de Langres Extraordinaris Envoije der Franfche Republicq , in dato 11.

i 8WB&3o?&R (I- N0VSmher ^..houdende verzoek, dat de Franfche Commandanten, in de verfchillende plaatzen dezer Republicq refiderende, mogten morden geauthorifeerd tot het arreftenn van alle Jonge Lieden der Confcriptie]'die de Franfche Republicq verlaten hebben, en zig thans op Bataaffch Grondgebied bevtnden, tenseinde dezelveter dispofitievan het Fr^h Gouvernement te houden, en dat deze authorifatie insgelijks mogt worden uhgefirekt tot de Hollandfche Commandantenin die plaatzen, alwaar zig geen Fr anfch Guarnifoen bevindt. Waar op gedelibereerd zijnde is befotenr

Voor Eerst, den Agent van Oorlog te authorifeeren en te gelasten, zoo als *cfcbied bij deze, om overewkomfligM verzoek van den Extraordinaris Envoije der Franfche Republicq Lombard de Langres, alle Franfche Commandanten in de verfchillende plaatzen der Bataaffche Republicq, zo wel als de Hollandfche Commandanten m zodanige plaatzen, alwaar zig geen Franfch Gt(arnifoen bevind, aan te fcbnjven en te gelasten, om alle zodanige Jonge Lieden, welke de Franfche Repubkcq verlaaten hebben, als in de termen der Confnpüe begrepen zijnde, en zifter plaatze, waar zij het Commando voeren, ophouden of nog mogten arriveeren, daadlik te doen arrefieeren, mm verzekerde bewaring {lellen; _ met uitdrukkenen

jr^^"j'"'"''1' ■ iest

fc 5 . tf'rVft.MS.tl.'I lil..— aft»*.. I

Sluiten