Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP,

EXTRACT uit het Verbaal van dé Commisfie van fecreete Correspondentie uit het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfel.

8 Zwolle den 13* Augustus 17PP Vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid*

gelezen eene Misfive van den Agent van Inwendige Politie van den 10. dezer, dienende in andwoord op de onze van den 6. daar te vooren, waar bij wij aan hem Copielijk hadden toegezonden eene Misfive door de Commisfie van Binnenlandfche Correspondentie te Asfen gefchreven aan den Commisfaris van het Uitvoerend Bewind bij dit Departement, en door denzelven aan ons toegezonden, houdende, „ dat de Binnenland„ fche Correspondentie behoorde te blijven op den voet, zo „als die in ingevolge zijne voorige aanfchrijvingen was i'nge„ rigt, terwijl deCommisfien van Binnenlandfche Corresponden* „ tie geenfints konden .geconftringeerd worden, om aan de „ Commisfarisfen van het Uitvoerend Bewind van alles verflag „ te doen. ö

.„ Dat het derhal ven best zoude zijn, dat de Commisfie van „ Binnenlandfche Correspondentie te Asfen, deze of geene tij„ dingen aan den Commisfaris van het Uitvoerend Bewind willende mededeelen, zulks uit vriendfchaps wege en in geval„ len van aanbelang deed, met te kennengeeving van ongehou„ dendheid, zonder egter zulks, als ware zij daartoe verplio-t, „ bij aanhoudendheid te doen."

En geconfidereerd; dat de Commisfaris van het Uivoerend Bewind aan alle Commisfien van Binnenlandfche Correspondentie gelijke aanfchrij ving als aan die van Asfen heeft gedaan, en dezelve daar door ligtelijk verkeerde denkbeelden over haare onderfcheidene betrekkingen tot den Commisfaris en tot ons, zouden kunnen worden bijgebragt, en zij daardoor in het denkbeeld geraaken, dat zij verpligt waren , om of tevens aan den Com-

mis-

Sluiten