Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfel.

- ssosb loof) ificb Jsi* •> yrucniipv J(iJöi>OL3 X[iwiaT tt Zwolle den 27. Augustus 1799 Vijfde Jaar dér Bataaffche Vrijheid.

Gelezen eene Misfive van den Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek,, gèfehreveii in den Haag den 22. dezer , luidende als volgd.

„ Daar de Bataaffche Tronpes, gedurende den tijd van drie ij: maanden , beginnende met den 1. September aanftaande, van „ de nodige vivres en fourage door aanneemers zullen worden „ voorzien- Sj ai.èüïs '..Ba m ■

„ Zo heb ik vermeend, Uliedentervan met toezending van „ een hondert exemplaaren van ieder der geflotene contracten „ te moeten kennis geeven,, en tefFens te verzoeken aan de Ge„ meente Beftuuren in Ulieder Departement een exemplaar van „ ieder dier contracten te willen toezenden, en tefFens aan te „ fchrijven, dat bij aldien tusfchen de Aanneemers en de Trou„.pes weegens de qualiteit of quantiteit van het afgeleverde, „ eenig misverftand kwam te ontftaan, als dan de goedheid te „ willen hebben, indien zulks door de Troepes of de Aannee„ mers wierd verzocht, Arbiters te benoemen, om de zaak te „ vereffenen, en bijaldien de parthijen niet te bevredigen zijn, „ als dan door de benoemde Arbiters te doen opmaken een Pro„ ces Verbaal, dat zijlieden gehouden zijn, onverwijld aan den „ Commisfaris van Oorlog der Divifie in te zenden.

„ Dan, daar de Troepes geen ogenblik van het hun toegeleg„ de kunnen blijven verftoken, zo verzoek ik Ulieden al ver„ der om gemelde Beftuuren al mede aan te fchrijven, dat bij „ aldien een of ander Aanneemer niet promptelijk zorgde, dat „ de Troepes voor het afgekeurde onverwijld wierden voor„ zien , of dat de uitdeeling van de bepaalde Vivres en Foura„ ge, niet volgens contraéten gefchiedde, zijlieden geauthori-

„ feerd

I KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK I

I oJ-92 Ne, 40

Sluiten