Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

Zwolle den 29. Oótober 1799. Vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Gelezen eene Misfive van den Agent van Inwendige Politie en Toezicht op den Staat van Dijken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek, gefchreven in den Haag den 24. dezer, luidende als .vólgt.

„ Alzo het Uitvoerend Bewind bij derzelver Refolutie in dato „ 17. deezer genoomen op het Decreet van de eerfte Kamer „ van het Vertegenwoordigend Ligchaam van den 14. daar be„ voorens, tenderende onderzoek en voorziening omtrent het „ uitgeven van Paspoorten door Municipaliteiten, mij gelast „ heeft, de nodige aanfchrijvingen te doen, ten einde, dat aan „ den inhoud van het voorfz. Decreet mogte worden voldaan, „ zoo dient deeze, om dien conform UI. aantefchrijven met „ den meest mogelijken fpoed de vereischte ordres aan alle de „ Gemeente-Beftuuren onder UI. Departement behoorende af „ te zenden, om binnen den tijd van acht daagen na het ont„ fangen van deezen last aan UL. op te geeven, of door de„ zeiven eenige Paspoorten geduurende den loop van dit Jaar ,, naar buiten 'sLands door hun zijn afgegeeven, en zo ja, als „ dan daar bij te voegen eene precife lijst van de Naamen der „ perfoonen, die dezelve hebben bekoomen, derzelver ouder„ dom, de plaats, naar welke zij meenden te reifen, den tijd „ voor hoe lang, en eindelijk of dezelve het zij al, het zij niet, „ binnen den bepaalden tijd zijn te rug gekomen , en zulks ten „ einde het Bewind na eene dusdanige opgave te hebben beko„ men, aan het Vertegenwoordigend Ligchaam ten dien op„ zichte zodanige voordracht te doen als hetzelve zal vermee„ nen te behooren.

EXTRACT uit het Register der Refo. lutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfel.

„ Wij-

Sluiten